NAMERA ZA SKLENITEV NEPOSREDNE POGODBE O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM

06.12.2021

Na podlagi 65. člena v zvezi z 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), Javni zavod Triglavski narodni park, Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled objavlja

NAMERO ZA SKLENITEV NEPOSREDNE POGODBE O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM 

Naziv in sedež upravljavca stvarnega premoženja:

Javni zavod Triglavski narodni park, Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled

Opis predmeta oddaje v najem:

Del stavbe na naslovu Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled, stoječe na parc. št. 314 k.o. Želeče. Oddaja se poslovne prostore v 1. nadstropju poslovne stavbe ter skladišče v kletnih prostorih. Najem poslovnih prostorov vključuje dve pisarni (kotna pisarna in sosednja pisarna), hodnik in sejno sobo. Površine posameznih prostorov znašajo:

-          pisarna v 1. nadstropju 31,27 m²,

-          pisarna v 1. nadstropju 22,37 m²,

-          hodnik v 1. nadstropju 7,90 m²,

-          sejna soba v 1. nadstropju 39,60 m² in

-          skladišče v kletnih prostorih 37,44 m².

Pogoji oddaje:

Poslovni prostor se oddaja v najem osebi javnega prava za izvajanje javnih nalog. Poslovni prostor se oddaja neopremljen, notranjo opremo (pisarniška oprema, telefon, internet, ipd.) priskrbi najemnik sam.

Poleg poslovnega prostora najemnik dobi pravico do souporabe sanitarij in kuhinje v 1. nadstropju, notranjega stopnišča in stopnišča do službenega vhoda na vzhodni strani poslovne stavbe. Najemodajalec ne zagotavlja čiščenja poslovnega prostora.

Najemnik je dolžan plačevati tudi stroške, vezane na uporabo prostorov:

-          ogrevanja prostorov;

-          čiščenja prostorov,

-          davka na nepremičnine oziroma nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča,

-          elektrike;

-          fizičnega in tehničnega varovanja;

-          zavarovanja nepremičnine; v deležu glede na obseg najetega prostora na celotno uporabno površino poslovne stavbe in

-     stroške komunalnih storitev (poraba pitne vode, odvoz komunalnih odpadkov, odvajanje in čiščenje odpadnih voda, ipd.) po številu uporabnikov prostora.

Najemna pogodba bo sklenjena za nedoločen čas.

Poslovni prostor se odda v najem za opravljanje mirne dejavnosti. Najemodajalec si pridržuje pravico zavrniti vse prijave za namero, ki ne ustrezajo primerni dejavnosti. Najemnik brez soglasja najemodajalca ne sme poslovnega prostora, niti delno, oddati v podnajem.

Predlagana mesečna najemnina znaša 1.121,00 EUR brez DDV. V skladu z določili Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14 in 90/15) se za predmet najema ne obračunava DDV, zato v ceni ni upoštevan.

Rok za prejem ponudbe:

Zainteresirane osebe naj pošljejo vloge v 20 dneh od dneva objave namere. Obravnavane bodo vloge, ki bodo prispele do zadnjega dneva roka za oddajo ponudb ali bodo tega dne oddane na pošto.

V primeru, da bo več interesentov, se bo predstojnik Javnega zavoda Triglavski narodni park glede na namen uporabe odločil, s katerim interesentom bo sklenil pogodbo o najemu.

Ponudbo se posreduje na naslov:

Javni zavod Triglavski narodni park, Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled. Vloga se posreduje v zaprti ovojnici, z nazivom »vloga za najem poslovnih prostorov«. V ponudbi mora ponudnik obvezno navesti:

-          svoje kontaktne podatke (naziv firme, ime in priimek odgovorne osebe, naslov, telefonsko številko in ime in priimek kontaktne osebe),

-          navedba nalog, za katere se bo prostor uporabljalo,

-          izjavo, da gre za osebo javnega prava, ki bo nepremičnino uporabljala za opravljanje javnih nalog in

-          višino ponujene mesečne najemnine.

Ogled, dodatna pojasnila in kontaktna oseba:

Ogled je možen po predhodni najavi.

Ponudniki lahko postavijo vprašanja in zahteve za dodatna pojasnila kontaktni osebi:

Miha Marolt, tel. št.: 04 5780 218 ali e-mail: miha.marolt@tnp.gov.si

Sklenitev pogodbe:

Pogodba mora biti sklenjena v roku petnajst (15) dni po opravljeni izbiri. Če izbrana zainteresirana oseba ne bo podpisala pogodbe v petih (5) delovnih dneh po pozivu, lahko Javni zavod Triglavski narodni park pozove k sklenitvi pogodbe naslednjo zainteresirano osebo na seznamu, prvoizbrana zainteresirana oseba pa v tem primeru ni več upravičena do najema.

Vse morebitne stroške v zvezi s sklenitvijo pogodbe plača najemnik. Pogodba se bo sklenila na način videno - oddano, zato morebitne reklamacije po sklenitvi pogodbe ne bodo upoštevane.

Zainteresirane osebe s posredovanjem vloge dajo osebno privolitev posameznika za obdelavo osebnih podatkov. Javni zavod Triglavski narodni park bo osebne podatke, ki jih bodo potencialni najemniki posredovali v času zbiranja vlog, uporabil le za namen poziva k sklenitvi pogodbe o oddaji.

Predstojnik lahko do sklenitve pravnega posla oziroma pogodbe, postopek oddaje v najem brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi.