Namera za sklenitev neposredne pogodbe o oddaji stvarnega premoženja v najem (parkirišče)

06.12.2021

Na podlagi 65. člena v zvezi z 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), Javni zavod Triglavski narodni park, Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled objavlja 

NAMERO ZA SKLENITEV NEPOSREDNE POGODBE O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM

Naziv in sedež upravljavca stvarnega premoženja:

Javni zavod Triglavski narodni park, Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled

Opis predmeta oddaje v najem:

Del nepremičnine s parc. št. 317/2 k. o. 2191 Želeče, ki v naravi predstavlja parkirišče pred poslovno stavbo.

Pogoji oddaje:

Del nepremičnine se oddaja v najem osebi javnega prava za izvajanje javnih nalog ureditve mirujočega prometa na območju občine Bled. Najemnik se zavezuje spoštovati vse določbe zakonodaje, ki ureja javne ceste in pravila v cestnem prometu.

Predlagana mesečna najemnina znaša 584,86 EUR z DDV. Najem  površin za parkiranje vozil po določilih 2. alineje 2. točke 1. odstavka 44. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 –UPB in spr.) ni oproščen plačila DDV.

Najemna pogodba bo sklenjena za nedoločen čas.

Rok za prejem ponudbe:

Zainteresirane osebe naj pošljejo vloge v 20 dneh od dneva objave namere. Obravnavane bodo vloge, ki bodo prispele do zadnjega dneva roka za oddajo ponudb ali bodo tega dne oddane na pošto.

V primeru, da bo več interesentov, se bo predstojnik Javnega zavoda Triglavski narodni park glede na namen uporabe odločil, s katerim interesentom bo sklenil pogodbo o oddaji.

Ponudbo se posreduje na naslov:

Javni zavod Triglavski narodni park, Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled. Vloga se posreduje v zaprti ovojnici, z nazivom »vloga za najem zemljišča«. V ponudbi mora ponudnik obvezno navesti:

-          svoje kontaktne podatke (naziv firme, ime in priimek odgovorne osebe, naslov, telefonsko številko in ime in priimek kontaktne osebe),

-          navedba nalog, za katere se bo zemljišče uporabljalo,

-          izjavo, da gre za osebo javnega prava, ki bo nepremičnino uporabljala za opravljanje javnih nalog in

-          višino ponujene mesečne najemnine.

Ogled, dodatna pojasnila in kontaktna oseba:

Ogled je možen po predhodni najavi.

Ponudniki lahko postavijo vprašanja in zahteve za dodatna pojasnila kontaktni osebi:

Miha Marolt, tel. št.: 04 5780 218 ali e-mail: miha.marolt@tnp.gov.si

Sklenitev pogodbe:

Pogodba mora biti sklenjena v roku petnajst (15) dni po opravljeni izbiri. Če izbrana zainteresirana oseba ne bo podpisala pogodbe v petih (5) delovnih dneh po pozivu, lahko Javni zavod Triglavski narodni park pozove k sklenitvi pogodbe naslednjo zainteresirano osebo na seznamu, prvoizbrana zainteresirana oseba pa v tem primeru ni več upravičena do najema.

Vse morebitne stroške v zvezi s sklenitvijo pogodbe plača najemnik.

Pogodba se bo sklenila na način videno - oddano, zato morebitne reklamacije po sklenitvi pogodbe ne bodo upoštevane.

Zainteresirane osebe s posredovanjem vloge dajo osebno privolitev posameznika za obdelavo osebnih podatkov. Javni zavod Triglavski narodni park bo osebne podatke, ki jih bodo potencialni najemniki posredovali v času zbiranja vlog, uporabil le za namen poziva k sklenitvi pogodbe o najemu.

Predstojnik lahko do sklenitve pravnega posla oziroma pogodbe, postopek oddaje v najem brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi.