Zakonodaja

Pravne podlage za delovanje javnega zavoda Triglavski narodni park.

Zakonodaja 1360 600 1

Najpomembnejša predpisa, ki opredeljujeta področje dela javnega zavoda Triglavski narodni park, sta Zakon o Triglavskem narodnem parku in Zakon o ohranjanju narave.

Z Zakonom o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/10, 46,14) je bil narodni park ustanovljen, zakon določa tudi območje, varstvena območja in območja ožjih  zavarovanih območij v narodnem parku, pravila ravnanja in varstvene režime, način upravljanja, sodelovanja javnosti in prebivalcev narodnega parka pri upravljanju, trajnostne razvojne usmeritve v narodnem parku in na območjih samoupravnih lokalnih skupnosti v narodnem parku ter način njihovega izvajanja, financiranja, nadzor, sankcije in druga ravnanja, povezana s cilji in nameni zakona.

Zakon o ohranjanju narave (UPB-2, Uradni list RS, št. 96/2004) vzpostavlja celovit sistem ohranjanja narave v Sloveniji, določa ukrepe ohranjanja biotske raznovrstnosti in sistem varstva naravnih vrednot zaradi ohranjanja narave. Zakon določa zavarovana območja narave, med širša se uvršča tudi kategorija narodni park.

Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Triglavski narodni park (Uradni list RS, št. 60/11 in 10/14)

Statut javnega zavoda Triglavski narodni park

Prekrškovni organ

Javni zavod Triglavski narodni park je prekrškovni organ, katerega pooblaščene osebe vodijo in odločajo v postopku o prekrških po 64. in 65. členu Zakona o Triglavskem narodnem parku.

Pooblaščena uradna oseba za vodenje postopka in izdajo odločbe o prekršku:

 • Valentin Štular

          tine.stular@tnp.gov.si

          TEL.: 04/5780-214

          URADNE URE: vsako sredo na upravi JZ TNP Bled (Ljubljanska 27, Bled) od 8:00 do 12:00.


Pooblaščene uradne osebe za vodenje postopka in izdajo plačilnega naloga:

 • Peter Belhar
 • Janez Grašič
 • Sašo Hrovat
 • Albert Kravanja
 • Zvonko Kravanja
 • Dean Kovač
 • Gorazd Kutin
 • Jernej Legat
 • Rado Legat
 • Boštjan Podgornik
 • Franci Štros
 • Anton Štular
 • Valentin Štular
 • Florijan Tišler
 • Franci Tišler
 • Aleš Zadnikar
 • Martin Završnik
 • Aleš Žemva