Pojasnilo v zvezi z deli v Lepeni

24.08.2022

Na erozijsko spodjedanje leve brežine Šunika, tik nad sotočjem z Lepenco, je bilo v preteklih letih večkrat opozorjeno, tudi s strani domačinov, ki imajo stanovanjske hiše in posest nad vodotokoma. Ne samo, da se je spodkopavanje brežine ob višjih vodostajih in hudourniškem delovanju Šunika povečevalo (odlomni rob erozijske zajede je posamično segal do 10 m visoko), temveč bi bili zaradi nadaljnjega procesa spodkopavanja strme brežine lahko ogroženi tudi objekti, ki stojijo ob zgornjem robu brežine. Ključni problem je, da je brežina sestavljena iz mehkega in zelo slabo sprijetega peska, zato je ob strmem nagibu le-ta še toliko bolj izpostavljena bočnim erozijskim procesom.

Zaradi opisanega je Direkcija RS za vode kot pristojni upravljavec voda pristopila k načrtovanju sanacijskih del in spomladi na upravni enoti vložila zahtevek za izdajo dovoljenja za poseg v naravo. Za sanacijska dela je Zavod RS za varstvo narave izdal strokovno mnenje s presojo sprejemljivosti posega v naravo, v tem postopku pa je sodeloval tudi JZ TNP s strokovnim mnenjem.

Nujna sanacijska dela obsegajo premet večjih skal in naplavin z desne strani struge k levi in utrditev pete z umeščanjem večjih skal iz struge vodotoka v peto brežine, tako da bi se erozijsko zajedo brežine zavarovalo pred nadaljnjim delovanjem visokih voda.

Dela se morajo opraviti ob upoštevanju izdanih varstvenih usmeritev in izvedbi vseh potrebnih omilitvenih ukrepov.