Pokosili smo grbinasti travnik v Radovni

23.08.2022

Zgornja Radovna. Okoli 20 predstavnikov JZ TNP se je danes lotilo košnje grbinastega travnika v bližini Pocarjeve domačije v Zgornji Radovni (občina Kranjska Gora). Akcija je potekala v sklopu projekta Ohranjanje prioritetnih travniških habitatnih tipov v Sloveniji z vzpostavitvijo semenske banke in obnovo in situ, LIFE FOR SEEDS, v katerem JZ TNP sodeluje kot projektni partner.

Grbinasti travniki so prava redkost

Ena izmed nalog projekta je obnovitev suhih travnikov s kukavičevkami (Natura 2000 habitatni tip oziroma evropsko pomemben habitatni tip, ki ga je potrebno ohranjati v ugodnem stanju), ki se bodisi zaraščajo ali intenzificirajo. Taki travniki so na območju Julijskih Alp pogosti na grbinah. »Zaradi lažjega vzdrževanja so se ti travniki v preteklosti izravnali. Tisti redki, ki še ostajajo, se zaradi opuščanja košnje zaraščajo. JZ TNP je v sklopu projekta dolgoročno najel dva travnika v Radovni za ohranitev tega pomembnega habitatnega tipa,« opozarja mag. Tanja Menegalija iz oddelka za varstvo narave na JZ TNP.  

Grbinasti travniki so svoje poimenovanje dobili po grbinah, ki jih je za seboj pustil ledenik. Nastali so iz najbolj finega ledeniškega materiala, ki ga je voda skupaj s kemičnimi procesi počasi oblikovala v grbine. Te so visoke okoli en meter in široke do tri metre. Posebnost grbinastih travnikov pa ni samo njihov videz, pač pa tudi pestrost rastlinskih in živalskih vrst, ki na njih uspevajo in živijo. »Ko smo junija na tem travniku opravljali botanične popise, smo popisali kar okoli 120 rastlinskih vrst, kar je zelo veliko,« opozarja mag. Menegalija.

Košnja je za ohranjanje kukavičevk ključnega pomena

»Grbinasti travniki so za košnjo zelo zahtevni. Travna ruša je bolj pusta. Na vrhu grbin je slabša trava, v dolinah pa gosta in to je treba znati odkositi. Včasih smo se košnje lotevali s kosami, ki so nam jih sklepali starejši sodelavci, zdaj pa je v ospredju strojna košnja,« pravi naravovarstveni nadzornik v TNP Peter Belhar, ki je bil eden od številnih sodelujočih pri današnji košnji. »Skrb za travnike je tudi sicer del naše službe. Kosimo travnike, gozdne robove,… Nekaj trave je treba pokositi za pasišča za divjad, nekaj pa za zimsko krmljenje. To vzame kar nekaj tednov dela. Ko je sezona košnje, tempo narekuje vreme,« opisuje.

Površina travnika, ki na katerem smo se lotili košnje, je dobra dva hektara in uspelo nam ga je pokositi skoraj v celoti. Za ohranitev kukavičevk je namreč travnik treba kositi enkrat na leto. Če bi mu pustili prosto rast, bi se zarasel z lesenimi vrstami in zaplata s travami bi se počasi spremenila v gozd. Zato bomo akcijo ponavljali tudi v prihodnjih letih. Želimo si, da bi košnja prerasla v tradicionalen dogodek v sodelovanju z lokalno skupnostjo s spremljajočimi aktivnostmi v bližnji in daljni okolici, je še poudarila mag. Tanja Menegalija iz JZ TNP.

Projekt Life for Seeds za ohranjanje prioritetnih travniških habitatnih tipov v Sloveniji

Projekt Life for Seeds, ki se je začel septembra leta 2021 in naj bi se zaključil konec leta 2026, se osredotoča na vzpostavitev semenske banke 300 značilnih vrst treh prednostnih habitatnih tipov na nivoju EU: suhih travnikov z orhidejami, volkovij ter presihajočih jezer, ki jih poleg vodnih habitatov gradijo tudi številni tipi mokrotnih travnikov. Stanje vseh treh habitatnih tipov je v Sloveniji v zadnjem poročilu po Habitatni direktivi za obdobje 2013-2018 ocenjeno kot nezadostno ali slabo.

V projektu, v katerem je vodilni partner Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS),  bodo z uporabo zelenega mulča in semenskih mešanic obnovili 74,1 ha travnikov na sedmih območjih Natura 2000 (Notranjski trikotnik, Goričko, Julijske Alpe, Drava, Krimsko hribovje – Menišija, Ljubljansko barje, Škocjanski zatok). Zasnovali bodo tri varstvene ukrepe za pridelavo avtohtonega semenskega materiala in obnovo travišč, ki bodo vključeni v nacionalno kmetijsko politiko po letu 2027.

Projekt je vreden 5,35 milijona evrov, pri čemer finančni prispevek EU znaša dobre štiri milijone evrov, finančni prispevek Sigrid Rausing Trusta pa 100.000 evrov. Več o projektu si lahko preberete na spletni strani https://lifeforseeds.si/.

Akcije so veseli tudi v lokalni skupnosti

Akcijo košnje grbinastega travnika, ki smo jo pripravili v JZ TNP, so pozdravili tudi predstavniki Kranjske Gore. Župan občine Kranjska Gora Janez Hrovat se zaveda pomena ohranjanja biotske raznolikosti in obdelovanja površin na tradicionalen način, še posebej v tem delu Radovne, ki je v osrčju Triglavskega narodnega parka. Direktor Turizma Kranjska Gora Blaž Veber dodaja, da je neokrnjena narava zagotovo magnet za obiskovalce, kulturna krajina, ki so jo izoblikovali ljudje, pa je še dodatno zagotovilo, da se obiskovalci v te kraje radi vračajo. »Če bomo izgubili avtentičnost, bomo postali taki, kot so vsi ostali,« je prepričan.  

Predsednik Turističnega društva Dovje Mojstrana Matjaž Podlipnik pa je spomnil, da so trajnost ter ohranjanje naravne in kulturne dediščine tudi vrednote, s katerimi si vasi pod Triglavom prizadevajo za vstop v družbo gorniških vasi. Izrazil je obžalovanje, da je tokratna potekala brez pomoči prostovoljcev iz lokalne skupnosti, dodal pa je potrebo po ohranjanju Zgornje Radovne kot enega zadnjih neokrnjenih biserov Slovenije.

Zaposleni v JZ TNP pa si med drugim želimo, da bi obiskovalci v Triglavski narodni park prihajali s spoštovanjem do zavarovanega naravnega okolja in zavedanjem, da je naravo treba ohranjati tudi za prihodnje generacije. Ključnega pomena za doseganje skupnih ciljev pa je tudi sodelovanje z lokalnimi skupnostmi in drugimi deležniki.

01 LIFE FOR SEEDS logo RUMENO OZADJE2                    life logo2                    natura2000 logo JPG2