Na ustanovni skupščini Lokalne akcijske skupine Zgornja Gorenjska – BOJA

28.02.2023

Na gorenjskem podeželju je bilo v zadnjih 15 letih izvedenih veliko raznolikih projektov, ki so bili financirani s strani evropskega programa LEADER. Osnovno načelo ukrepa je spodbujanje lokalnega razvoja po principu »od spodaj navzgor«, kar lokalnim deležnikom omogoča, da z oblikovanjem lokalnih partnerstev, t. i. lokalnih akcijskih skupin (LAS), aktivno odločajo o prednostnih nalogah in razvoju domačega okolja, opisujejo na Razvojni agenciji Zgornje Gorenjske (Ragor).

Tretja LAS na Gorenjskem

»Do nedavnega sta na Gorenjskem delovali dve LAS, zaradi učinkovitejšega obvladovanja območja po principu »od spodaj navzgor« pa so župani vseh sedmih občin Zgornje Gorenjske (Bled, Bohinj, Gorje, Jesenice, Kranjska Gora, Radovljica in Žirovnica) za programsko obdobje do leta 2027 soglasno potrdili odločitev za ustanovitev nove LAS z imenom LAS Zgornja Gorenjska – BOJA,« so zapisali na Ragorju.

Območje LAS Zgornje Gorenjska – BOJA, kot opozarjajo, predstavlja zaokroženo geografsko in družbeno funkcionalno celoto, ki jo določajo varovane naravne vrednote, skupna zgodovina, notranja družbena povezanost in skupen razvoj na področju turizma, mobilnosti, kmetijstva in podeželja nasploh.

Triglavski narodni park sega na območje petih občin novoustanovljene skupine

Ustanovne skupščine so se udeležili tudi predstavniki vodstva in zaposlenih v Javnem zavodu Triglavski narodni park (KZ TNP), ki upravlja z edinim slovenskim narodnim parkom. Triglavski narodni park namreč sega na območje petih občin na območju nove LAS, še tesneje pa vseh sedem občin povezuje Biosferno območje Julijske Alpe – BOJA, za katerega je značilno, da vzdržuje ravnovesje med ljudmi in naravo, med biotsko pestrostjo in trajnostnim razvojem z ohranjanjem kulturnih vrednot.

Ker je LAS partnerstvo različnih deležnikov iz javnega, gospodarskega in socialnega/nevladnega sektorja, je za čim bolj učinkovito izvajanje pristopa LEADER/CLLD ključno sodelovanje čim širšega kroga javnih zavodov in drugih organizacij javnega prava, podjetij, samostojnih podjetnikov, kmetij s tržno dejavnostjo, društev, zasebnih zavodov ter drugih nevladnih organizacij z območja občin Bled, Bohinj, Gorje, Jesenice, Kranjska Gora, Radovljica in Žirovnica, še opozarjajo na Ragorju.

Imenovali predsednika ter člane upravnega in nadzornega odbora

Med novicami na spletni strani Občine Žirovnica pa so dodali, da so prejšnji teden deležniki popisali partnersko pogodbo in imenovali organe LAS. Za predsednika LAS Zgornja Gorenjska – BOJA so izvolili župana občine Žirovnica Leopolda Pogačarja, izvolili pa so tudi podpredsednika ter člane upravnega in nadzornega odbora. Vodilni partner omenjene skupine je Ragor.

Kot so še napovedali na Občini Žirovnica, bo v naslednji finančni perspektivi na voljo kar nekaj sredstev, zato si sodelujoči prizadevajo do poletja pripraviti kakovosten  program, pri katerem bo sodelovalo veliko deležnikov. Po njihovih podatkih se je skupini za zdaj pridružilo kar 72 članov iz javnega, nevladnega in gospodarskega sektorja, novi člani pa se skupini še vedno lahko priključijo.

Hitro in učinkovito nad skupne izzive

»Osnoven interes tega združevanja je hitro, kakovostno in osredotočeno pristopiti k skupnim izzivom,« so na portal MojaObčina zapisali predstavniki Občine Jesenice. »Vodja LAS Zgornja Gorenjska - BOJA Klemen Klinar iz Razvojne agencije Zgornja Gorenjska je pojasnil, da se bo strategija lokalnega razvoja, na osnovi katere bodo kasneje izvajali projekte, osredotočila na razvoj podeželja z vseh vidikov, med drugim s socialnega, turističnega, kmetijskega, prometnega in okoljevarstvenega. Med ključnimi poudarki bosta turizem, saj gre za eno turistično najmočnejših regij, in okolje, saj območje v veliki meri pokrivata Triglavski narodni park in Natura 2000. Med osrednjimi izzivi pa bo tudi demografija, saj se v alpskih dolinah soočajo z izrazitim staranjem prebivalstva in izseljevanjem mladih,« so povzeli dogajanje ob ustanovitvi lokalne akcijske skupine.