Na Lazah v občini Gorje slovesno ob odprtju cest, prenovljenih s pomočjo sredstev iz Zakona o TNP

14.09.2022

Obnovljenih cest, ki so jih na Lazah in Pernikih v občini Gorje slovesno odprli v nedeljo, 11. septembra 2022, so najbolj veseli tamkajšnji prebivalci, za katere je bil nedeljski dogodek pravi praznik. Kot je poudaril župan Občine Gorje Peter Torkar, gre za ceste, ki so za domačine izrednega pomena. Financiranje njihove obnove so omogočila sredstva iz 10. in 11. člena Zakona o Triglavskem narodnem parku, ki so namenjena razvojnim naložbam v parkovnih občinah.

Težko pričakovane obnove cest

Slavnostna govorca na prireditvi sta bila župan Občine Gorje Peter Torkar in direktor Javnega zavoda Triglavski narodni park (JZ TNP) dr. Tit Potočnik. Torkar je poudaril, da so omenjene ceste tako za prebivalce kot za lastnike zemljišč in druge uporabnike zdaj bolj varne in uporabne. Sam se je več kot 10 let v vlogi župana boril, da se začne ta del zakona izvajati. Skupaj z župani parkovnih občin je dosegel, da so omenjena sredstva, ki jih določa zakon, na voljo. Veseli ga, da je država prepoznala, da v zavarovanih območjih z omejitvami občine lahko s pomočjo teh sredstev prebivalcem izboljšajo življenjske pogoje. Sicer pa Torkar opozarja, da so v Gorjah že od ustanovitve občine z lastnimi sredstvi gradili in obnavljali infrastrukturo, intenzivnost teh projektov pa se je s pomočjo izvajanja tega dela Zakona o Triglavskem narodnem parku še povečala.

Dr. Potočnik pa je opozoril, da za prebivalce Triglavski narodni park ne pomeni samo omejitev, pač pa tudi prednosti skupaj z razvojnimi možnostmi. Še posebej je pohvalil sodelovanje z Občino Gorje, ki sodi med najbolj zgledna znotraj TNP in je lahko tudi spodbuda drugim občinam. Spodbudil je prebivalce, naj aktivno sodelujejo pri pripravi akcijskih načrtov ter podajanju predlogov in idej, izvajanje projektov pa naj budno spremljajo. Le tako dokumenti, ki zagotavljajo parkovnim občinam razvojna sredstva, dosegajo svoj namen, je prepričan.

Posebna zgodba je povezana tudi s častno občanko, gospo Nado Kuralt, ki je prerezala trak in simbolično prenovljene ceste predala v uporabo. Domačini so jo nekajkrat slišali, ko je pripomnila, da omenjene ceste prenove zagotovo ne bodo dočakale v času njenega življenja. Ker se je zgodilo to, kar se ji je zdelo neverjetno, so se organizatorji strinjali, da ji pripada čast prerezati trak. Zatem je ceste blagoslovil še župnik Matej Pavlič, kot prvi uradni uporabniki pa so ceste takoj po odprtju zavzeli člani Športnega društva Gorje. Ves čas je za dobro vzdušje skrbela Godba Gorje, ki je prireditev popestrila z glasbo, domačini pa so pripravili še obsežno pogostitev za udeležence.

Podrobnejši podatki o obnovljenih cestah

Obnovljene ceste segajo na štiri območja. Cesto Laze Pavovc v dolžini 750 metrov je obnavljala Gorenjska gradbena družba. Ob obnovi vozišča so uredili varovalno ograjo, odvod vode s povoznih površin s prepusti in izogibališča. Cena gradbenih del je znašala 172.737,90 €, gradbeni nadzor in popisi 2.600,45€  in dokumenti identifikacije investicijskega projekta (DIIP)  2.450 €. Na podlagi četrtega odstavka 11. člena Zakona o Triglavskem narodnem parku (ZTNP-1), Uredbe o spremembah uredbe o merilih in kriterijih za spodbujanje in financiranje projektov, investicij ter izvajanje dejavnosti v Triglavskem narodnem parku in Sklepa o potrditvi Akcijskega načrta za financiranje parkovnih lokalnih skupnosti 2021 so bila za obnovo ceste k Pavovcu pridobljena sredstva v letu 2021, in sicer v višini 162.311,91 €. Dela so potekala od 14. 09. 2021 do 20. 11. 2021.

Tudi drugo obnovljeno cesto med Lazami in Perniki v dolžini 1350 metrov je obnavljala Gorenjska gradbena družba. Vsebina del je bila podobna kot na prvem območju. Cena gradbenih del je znašala 292.468,86 €, gradbeni nadzor s popisi 4.135,97 €, DIIP pa  2.450,00 €. Za obnovo te ceste so bila na podlagi omenjenih predpisov pridobljena sredstva v letu 2021 v višini 270.677, 06 €. Dela so potekala od 14. 09. 2021 do 20. 11. 2021.

Tudi prvo fazo obnove ceste na Lazah v dolžini 413 metrov je izvedla Gorenjska gradbena družba. V sklopu obnove vozišča skupaj z elementi, kot so varovalna ograja, odvod vode s povoznih površin s prepusti, izogibališči  ter podpornimi zidovi, je bil obnovljen vodovod v cestnem telesu  ter dograjena javna razsvetljava z eno svetilko. Cena gradbenih del je znašala 320.603,52 €, strošek izdelave PZI: 5.734,00 €, strošek investicijske dokumentacije  9.800 €. Geomehanski elaborat in geomehanski nadzor sta stala 2.159,40 €, izvedba povpraševanja javnega naročanja 976,00 €, geodetski načrt 2.623,00 €, javna razsvetljava  2.849,71 € in gradbeni nadzor: 5.289,96 €. Na podlagi omenjenih zakonov in podzakonskih aktov je Občina Gorje pridobila sredstva v letu 2021 v višini 162.311,91 € in v letu 2020 v višini 116.000,00 €. Dela so potekala od 19. 10. 2021 do 24. 06. 2022.

Drugo fazo oziroma odsek omenjene ceste v dolžini 521 metrov pa je izvedel izvajalec Inkaing d. o. o.. V sklopu obnove vozišča in ureditvijo varovalne ograje, odvod vode s povoznih površine s prepusti in ponikovalnico ter gradnjo podpornega zidu je bila zgrajena javna razsvetljava, obnovljen vodovod v cestnem telesu ter urejen prostor pri vaškem koritu. Končna cena gradbenih del še ni znana, ocenjena vrednost pa je  225.870,25 €, 10.985,30 € je ocenjena vrednost izvedene javne razsvetljave. Ocena cene gradbenega nadzora znaša 3.755,88 €. Strošek izdelave PZI ter investicijske dokumentacije je bil  7.861,68 €. Dela so potekala od 21. 03. 2022 do 14. 07. 2022. Sočasno z gradnjo pa so operaterji izvedli še gradnjo optičnega omrežja.

Avtor fotografij: Miroslav Zalokar