Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

18.11.2022

Številka: 4740-5/2022-6
Bled, 17.11.2022

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Javni zavod Triglavski narodni park, Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled objavlja

 

                                NAMERO O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM

 

Naziv, sedež organizatorja in upravljavca stvarnega premoženja:
Javni zavod Triglavski narodni park, Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled

Postopek za oddajo v najem se vodi v skladu z določili 49., 52, 62., 63., 64. in 65. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

Predmet oddaje v najem:
Koča Laz (velika) na planini Laz, parc. št. 1727/5 k.o. Studor.

Koča je v celoti zidana in delno podkletena z lesenim ostrešjem in dvokapno streho iz lesenih skodel. Koča ima izolirano fasado obloženo s skodlami.

Koča je priključena na vodovod, ima fotovaltaično električno napajanje za razsvetljavo in ima tudi nepretočno betonsko greznico. Ogrevanje koče je preko štedilnika na drva in še dveh kaminskih peči.

Koča je polno opremljena. V njej se nahajajo štiri spalnice (skupno 14 ležišč), kuhinja (s štedilnikom na plin in drva) z bivalnim delom in kopalnica z WC-jem.

Pogoji najema:
Kočo se odda v najem v stanju, v kakršnem je na dan prevzema.

Najemnik mora plačati vse obratovalne stroške, ki nastanejo z uporabo koče, in nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Najemnik mora sam poskrbeti drva za ogrevanje. Najemnik mora tekoče skrbeti za izvedbo rednih vzdrževalnih del manjše vrednosti (manjša pleskarska dela, zamenjava manjših delov na inštalacijah in podobno) in urejati okolico koče.

Zavarovanje nepremičnine je obveznost najemodajalca, za premičnine pa mora poskrbeti najemnik.

Najemnik je dolžan uporabljati kočo v skladu z najemno pogodbo in jo vzdrževati. V kolikor nastane škoda iz malomarnosti ali nepravilne rabe, je zanjo odgovoren in je dolžan poravnati stroške popravila. O napakah, za katere odgovarja lastnik, mora najemnik redno in sproti obveščati lastnika nepremičnine.

Najemna pogodba bo sklenjena za nedoločen čas z odpovednim rokom šest (6) mesecev.

Najemnik brez soglasja najemodajalca ne sme koče, niti delno, oddati v podnajem.

Ponudbena cena:
Predlagana mesečna najemnina znaša 300,00 EUR (izklicna cena).

V skladu z določili Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14 in 90/15) se za predmet najema ne obračunava DDV, zato v ceni ni upoštevan.

V primeru, da bo več interesentov, bo sklenjena neposredna pogodba o najemu s tistim interesentom, ki bo ponudil najvišjo ceno za najem. V primeru večjega števila interesentov z enakimi ponudbami bodo izvedena pogajanja o višini najemnine. Ponujena cena ne sme biti nižja od izklicne cene, navedene v nameri.

Rok za prejem ponudbe:
Zainteresirane osebe naj pošljejo vloge v 20 dneh od dneva objave namere. Obravnavane bodo ponudbe, ki bodo prispele do zadnjega dneva roka za oddajo ponudb ali bodo tega dne oddane na pošto.

Ponudbo se posreduje na naslov:
Javni zavod Triglavski narodni park, Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled. Ponudba se posreduje v zaprti ovojnici, z nazivom »ponudba v zadevi 4740-5/2022 Laz – NE ODPIRAJ«. V ponudbi mora ponudnik obvezno navesti:
-          ponudbeno ceno in
-          svoje kontaktne podatke (ime in priimek, naziv firme - če gre za pravno osebo, naslov in telefonsko številko).

Ogled, dodatna pojasnila in kontaktna oseba:
Ogled je možen po predhodni najavi.
Ponudniki lahko postavijo vprašanja in zahteve za dodatna pojasnila kontaktni osebi:
-          Franci Štros, tel.: 041 462 911 ali
-          Miha Marolt, tel.: 041 916 956 ali
-          e-pošta: triglavski-narodni-park@tnp.gov.si

Sklenitev pogodbe:
Pogodba bo sklenjena s tistim ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo najemnino.

Pogodba mora biti z uspelim ponudnikom sklenjena v roku petnajst (15) dni po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika. Če izbrani ponudnik ne bo podpisal pogodbe v petih (5) delovnih dneh po pozivu, lahko najemodajalec pozove k najemu naslednjega ponudnika na seznamu, najugodnejši ponudnik pa v tem primeru ni več upravičen do najema.

Vse morebitne stroške v zvezi s sklenitvijo pogodbe plača ponudnik.

Najemna pogodba se bo sklenila na način »videno – najeto«, zato morebitne reklamacije po sklenitvi pogodbe ne bodo upoštevane.

Ponudniki s posredovanjem ponudbe dajo osebno privolitev posameznika za obdelavo osebnih podatkov. Javni zavod Triglavski narodni park bo osebne podatke, ki jih bodo potencialni najemniki posredovali v času zbiranja ponudb, uporabil le za namen poziva k sklenitvi najemne pogodbe.

Predstojnik lahko do sklenitve pravnega posla-najemne pogodbe, postopek oddaje v najem brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi.

 

 

 

 

Dr. Tit Potočnik,

 

 

direktor

 

s Laz 2 002

 

s Laz 1 002

 

s Laz 3 002

 

Laz 4 002