Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem - pisarne

09.11.2022

Številka: 4740-9/2022-1
Bled, 9.11.2022

 

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Javni zavod Triglavski narodni park, Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled objavlja                                

 

NAMERO O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM

 

Naziv, sedež organizatorja in upravljavca stvarnega premoženja:
Javni zavod Triglavski narodni park, Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled

Postopek za oddajo v najem se vodi v skladu z določili 49., 52, 62., 63., 64. in 65. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

Predmet oddaje v najem:
Del stavbe na naslovu Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled, stoječe na parc. št. 317/1, 317/2 in 314, vse k.o. Želeče. Odda se poslovni prostor – tri (3) pisarne v skupni izmeri 63,56: pisarna št. 122 v izmeri 16,22, pisarna št. 108 v izmeri 17,84 in pisarna št. 107 v izmeri 29,50. Poslovni  prostor  je zaseden. Prednost pri izbiri bo imel obstoječi najemnik.

Pogoji najema:
Poslovni prostor se odda v najem v stanju, v kakršnem je na dan prevzema v najem. Poslovni prostor je neopremljen. Poslovni prostor se nahaja v 1. nadstropju stavbe.

Poleg poslovnega prostora najemnik dobi pravico do souporabe sanitarij in kuhinje, v istem nadstropju, kjer se nahajajo poslovni prostori, ki se oddajajo v najem. Najemodajalec ne zagotavlja čiščenja poslovnega prostora.

Najemna pogodba bo sklenjena do 30. 10. 2026.

Poslovni prostor se odda v najem za opravljanje mirne dejavnosti. Najemodajalec si pridržuje pravico zavrniti vse prijave za namero, ki ne ustrezajo primerni dejavnosti.

Najemnik brez soglasja najemodajalca ne sme poslovnega prostora, niti delno, oddati v podnajem.

Predlagana mesečna najemnina:
Predlagana mesečna najemnina znaša 699,16 EUR. Najnižja ponudbena, izhodiščna najemnina poslovnih prostorov je določena izkustveno, na podlagi 38. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

V skladu z določili Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo s spr.) se za predmet najema ne obračunava DDV, zato v ceni ni upoštevan.

V najemnini so všteti stroški:
-          ogrevanja prostorov;
-          elektrike;
-          vode, kanalščine, odvoza smeti, eventuelnih drugih komunalnih storitev,
-          fizičnega in tehničnega varovanja;
-          zavarovanja nepremičnine;
-          nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča oziroma druge istovrstne dajatve
v deležu glede na obseg poslovnega prostora na celotno uporabno površino objekta.

Zavarovanje nepremičnine je obveznost najemodajalca, za premičnine pa mora poskrbeti najemnik.

Če bo za sklenitev najemnega razmerja zainteresiranih več subjektov, se bodo z njimi opravila pogajanja. Ponujena mesečna najemnina ne sme biti nižja od predlagane najemnine, navedene v nameri.

Rok za prejem ponudbe:
Zainteresirane osebe naj pošljejo vloge v 20 dneh od dneva objave namere. Obravnavane bodo ponudbe, ki bodo prispele do zadnjega dneva roka za oddajo ponudb ali bodo tega dne oddane na pošto.

Ponudbo se posreduje na naslov:
Javni zavod Triglavski narodni park, Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled. Ponudba se posreduje v zaprti ovojnici, z nazivom »ponudba v zadevi 4740-9/2022-1«. V ponudbi mora ponudnik obvezno navesti:
-          ponudbeno mesečno najemnino,
-          svoje kontaktne podatke (ime in priimek, naziv firme - če gre za pravno osebo, naslov in telefonsko številko),
-          navedbo dejavnosti, ki se bo izvajala v najetih prostorih.

Ogled, dodatna pojasnila in kontaktna oseba:
Ogled je možen po predhodni najavi.
Ponudniki lahko postavijo vprašanja in zahteve za dodatna pojasnila kontaktni osebi: Miha Marolt, tel: 04 5780 218 ali e-mail: miha.marolt@tnp.gov.si. 

Sklenitev pogodbe:
Pogodba bo sklenjena s tistim ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo najemnino.

Pogodba mora biti z uspelim ponudnikom sklenjena v roku petnajst (15) dni po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika. Če izbrani ponudnik ne bo podpisal pogodbe v petih (5) delovnih dneh po pozivu, lahko najemodajalec pozove k najemu naslednjega ponudnika na seznamu, najugodnejši ponudnik pa v tem primeru ni več upravičen do najema.

Vse morebitne stroške v zvezi s sklenitvijo pogodbe plača ponudnik.

Najemna pogodba se bo sklenila na način videno - najeto, zato morebitne reklamacije po sklenitvi pogodbe ne bodo upoštevane.

Ponudniki s posredovanjem ponudbe dajo osebno privolitev posameznika za obdelavo osebnih podatkov. Javni zavod Triglavski narodni park bo osebne podatke, ki jih bodo potencialni najemniki posredovali v času zbiranja ponudb, uporabil le za namen poziva k sklenitvi najemne pogodbe.

Predstojnik lahko do sklenitve pravnega posla - najemne pogodbe postopek oddaje v najem brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi.

 

 

 

 

Dr. Tit Potočnik,

 

 

direktor