Napoved – Javni razpis za dodeljevanje pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja na območju Triglavskega narodnega parka v letu 2023 bo objavljen predvidoma junija

25.05.2023

NAJAVA OBJAVE RAZPISA: Predvidoma v juniju 2023.

NAMEN RAZPISA: Sredstva razpisa bodo namenjena naložbam za spodbujanje razvojnih usmeritev Triglavskega narodnega parka za področje kmetijstva ( živinoreje kot primarne kmetijske dejavnosti, predelave in trženja kmetijskih proizvodov rastlinskega in živalskega izvora) in razvoja trajnostnega turizma. 

PREDMET IN CILJI JAVNEGA RAZPISA: Predmet javnega razpisa bo dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje projektov s področja ohranjanja in razvoja kmetijstva ter podeželja na območju  TNP v letu 2023 pri čemer se zasledujejo naslednji cilji:
- ohranjanje planinskega pašništva kot tradicionalne rabe kmetijskih zemljišč, s čimer se ohranja za to območje značilne krajine,
- ohranjanje avtohtonih pasem domačih živali,
- ohranjanje in razvoj trajnostne pridelave in predelave kakovostnih kmetijskih proizvodov kmetij na območju parkovnih lokalnih skupnosti (v nadaljevanju PLS),
- razvoj trajnostnega turizma in komunikacija znaka kakovosti TNP,
- podpora manjšim kmetijam in kmetijam, ki so nosilci znaka kakovosti TNP ali so v postopku pridobivanja.

UPRAVIČENI PRIJAVITELJI: Upravičenec do pomoči na podlagi tega razpisa bo:

a) kmetijsko gospodarstvo s sedežem na območju TNP, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijstvo, in ki izpolnjuje vsaj enega od pogojev:
- ima manj kot 3 hektarje kmetijskih zemljišč v uporabi ali
- je pašna ali agrarna skupnost, ki se ukvarja s predelavo mleka na nedostopni planini ali
- se ukvarja z rejo avtohtonih pasem domačih živali (bovška ovca, drežniška koza, cika, jezersko-solčavska ovca) ali
- je nosilec ali  je v postopku pridobivanja znaka kakovosti TNP.

b) pravna ali fizična osebe z registrirano gostinsko nastanitveno dejavnostjo s sedežem na območju PLS in je nosilec znaka kakovosti TNP.

Na voljo bo okvirno 90.000 evrov nepovratnih sredstev.

PREDVIDENA VIŠINA SOFINANCIRANJA: od 75 % do 85 % (odvisno od števila prijav na razpis).

Posamezni prijavitelj bo lahko prejel od 2.000 do največ 10.000 EUR pomoči za področje kmetijstva oziroma od 1.000 do največ 2.000 EUR za področje trajnostnega turizma.

Upravičeno obdobje: Projekt bo moral biti v celoti izveden in zaključen v obdobju od 1. januarja do 30. oktobra 2023.

Več informacij: 031 345 479 (Davorin Koren).