Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

22.04.2022

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Javni zavod Triglavski narodni park, Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled objavlja

NAMERO O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM

Naziv, sedež organizatorja in upravljavca stvarnega premoženja:

Javni zavod Triglavski narodni park, Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled

Postopek za oddajo v najem se vodi v skladu z določili 49., 52, 62., 63., 64. in 65. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

Predmet oddaje v najem:

Koča, 50 m2, na planini Vogar, parc. št. 1678 k.o. Studor. Koča Vogar se nahaja na planini Vogar na vzhodnem delu planote Vogar nad Bohinjskim jezerom. Dostop do koče je mogoč z osebnim vozilom.

Koča je polno opremljena. V njej se nahajajo spalnica s tremi ležišči, kuhinja z bivalnim delom in enim ležiščem – skupaj štiri ležišča in WC.

Koča je priključena na vodovod za planino Vogar, ima fotovaltaično električno napajanje za razsvetljavo, ima tudi nepretočno betonsko greznico. Ogrevanje koče je preko štedilnika na drva in še dveh kaminskih peči.

Pogoji najema:

Kočo se odda v najem v stanju, v kakršnem je na dan prevzema.

Najemnik mora plačati vse obratovalne stroške, ki nastanejo z uporabo koče, in nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Najemnik mora sam poskrbeti drva za ogrevanje. Najemnik mora tekoče skrbeti za izvedbo rednih vzdrževalnih del manjše vrednosti (manjša pleskarska dela, zamenjava manjših delov na inštalacijah in podobno) in urejati okolico koče.

Zavarovanje nepremičnine je obveznost najemodajalca, za premičnine pa mora poskrbeti najemnik.

Najemnik je dolžan uporabljati kočo v skladu z najemno pogodbo in jo vzdrževati. V kolikor nastane škoda iz malomarnosti ali nepravilne rabe, je zanjo odgovoren in je dolžan poravnati stroške popravila. O napakah, za katere odgovarja lastnik, mora najemnik redno in sproti obveščati lastnika nepremičnine.

Najemna pogodba bo sklenjena od za obdobje štirih (4) let.

Najemnik brez soglasja najemodajalca ne sme poslovnega prostora, niti delno, oddati v podnajem.

Ponudbena cena:

Predlagana mesečna najemnina znaša 800,00 EUR (izklicna cena).

V skladu z določili Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14 in 90/15) se za predmet najema ne obračunava DDV, zato v ceni ni upoštevan.

V primeru, da bo več interesentov, bo sklenjena neposredna pogodba o najemu s tistim interesentom, ki bo ponudil najvišjo ceno za najem. V primeru večjega števila interesentov z enakimi ponudbami bodo izvedena pogajanja o višini najemnine. Ponujena cena ne sme biti nižja od izklicne cene, navedene v nameri.

Rok za prejem ponudbe:

Zainteresirane osebe naj pošljejo vloge v 20 dneh od dneva objave namere. Obravnavane bodo ponudbe, ki bodo prispele do zadnjega dneva roka za oddajo ponudb ali bodo tega dne oddane na pošto.

Ponudbo se posreduje na naslov:

Javni zavod Triglavski narodni park, Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled. Ponudba se posreduje v zaprti ovojnici, z nazivom »ponudba v zadevi 4740-1/2022-1 – NE ODPIRAJ«. V ponudbi mora ponudnik obvezno navesti:

- ponudbeno ceno in

- svoje kontaktne podatke (ime in priimek, naziv firme - če gre za pravno osebo, naslov in telefonsko številko).

Ogled, dodatna pojasnila in kontaktna oseba:

Ogled je možen po predhodni najavi.

Ponudniki lahko postavijo vprašanja in zahteve za dodatna pojasnila kontaktni osebi:

Miha Marolt, tel: 04 5780 218 ali e-mail: miha.marolt@tnp.gov.si

Sklenitev pogodbe:

Pogodba bo sklenjena s tistim ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo najemnino.

Pogodba mora biti z uspelim ponudnikom sklenjena v roku petnajst (15) dni po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika. Če izbrani ponudnik ne bo podpisal pogodbe v petih (5) delovnih dneh po pozivu, lahko najemodajalec pozove k najemu naslednjega ponudnika na seznamu, najugodnejši ponudnik pa v tem primeru ni več upravičen do najema.

Vse morebitne stroške v zvezi s sklenitvijo pogodbe plača ponudnik.

Najemna pogodba se bo sklenila na način videno - najeto, zato morebitne reklamacije po sklenitvi pogodbe ne bodo upoštevane.

Ponudniki s posredovanjem ponudbe dajo osebno privolitev posameznika za obdelavo osebnih podatkov. Javni zavod Triglavski narodni park bo osebne podatke, ki jih bodo potencialni najemniki posredovali v času zbiranja ponudb, uporabil le za namen poziva k sklenitvi najemne pogodbe.

Predstojnik lahko do sklenitve pravnega posla-najemne pogodbe, postopek oddaje v najem brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi.

Številka: 4740-1/2022-1
Bled, 22.4.2022