RAZPIS O JAVNEM ZBIRANJU PONUDB ZA PRODAJO PUŠKE MAUSER

09.05.2022

Na podlagi 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) ter 16. do 18. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Javni zavod Triglavski narodni park, Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled objavlja

RAZPIS O JAVNEM ZBIRANJU PONUDB ZA PRODAJO PUŠKE MAUSER  

1. Naziv, sedež organizatorja in upravljavca stvarnega premoženja:

Javni zavod Triglavski narodni park, Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled

2. Predmet prodaje:

Puška, znamke Mauser, C1 RP z risano cevjo. Kaliber 7x64.

3. Vrsta pravnega posla:

Prodaja premičnega premoženja – puška Mauser. Sklenjena bo prodajna pogodba.

4. Izhodiščna kupnina za puško Mauser, ki je predmet prodaje je 500,00 EUR (z besedo: petsto evrov 00/100). V izhodiščno kupnino DDV ni vključen.

Puška Mauser se prodaja po sistemu videno-kupljeno.

Vse stroške vezane na prodajo, ki bodo nastali po podpisu pogodbe, nosi kupec.

5. Oblika in pogoji, pod katerimi mora ponudnik predložiti ponudbo oziroma sestavine, ki naj jih ponudba vsebuje:

Ponudniki naj predložijo svoje ponudbe v zaprti ovojnici na naslov: Javni zavod Triglavski narodni park, Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled. Na ovojnici mora biti naveden naziv in naslov ponudnika ter vidna oznaka »ponudba za nakup puške Mauser – ne odpiraj«. Na hrbtni strani kuverte mora biti navedeno ime oziroma naziv ter točen naslov oziroma sedež pošiljatelja.

Ponudba mora vsebovati naslednje elemente:

- ime in priimek oziroma firmo ponudnika ter naslov stalnega prebivališča oziroma sedež ponudnika
- EMŠO oz. matično številko in davčno številko oz. ID številko za DDV
- ponujeno kupnino v EUR, ki ne sme biti nižja od izhodiščne kupnine
- pooblastilo v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu
- izpolnjen, lastnoročno podpisan obrazec, ki je priloga 1 te objave

Izbrani ponudnik mora v roku 15 (petnajst) dni po prejemu pisnega sklepa o izbiri in poziva k podpisu pogodbe skleniti prodajno pogodbo. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe v roku iz prejšnjega stavka, lahko prodajalec podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne več kot za 15 (petnajst) dni. Če izbrani ponudnik ne sklene prodajne pogodbe niti v podaljšanem roku, velja, da je odstopil od pogodbe.

Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bo kot merilo za izbiro upoštevana višina kupnine. Ponudnik, ki bo za puško Mauser ponudil najvišjo kupnino bo najuspešnejši ponudnik in bo z njim sklenjena prodajna pogodba.

V primeru, da bo podanih več (pravočasnih in popolnih) ponudb z enako najvišjo ponujeno kupnino, se bodo z njimi izvedla dodatna pogajanja.

Ponudnik, ki bo oddal nepopolno ponudbo, bo pozvan k dopolnitvi, če bo ponudba sicer vsebovala vse elemente ponudbe, imela pa bo pomanjkljivo dokumentacijo. Kolikor ponudba z dnem, določenim za dopolnitev ne bo dopolnjena, je prodajalec ne bo upošteval ter jo bo kot nepopolno izločil in o tem obvestil ponudnika.

Če v postopku javnega zbiranja ponudb v za to določenem roku ne prispe nobena ponudba oziroma nobena ponudba ni pravočasna ali popolna ali ne bo dosežena vsaj izhodiščna kupnina za puško Mauser, ki je predmet prodaje, se šteje, da je bilo javno zbiranje ponudb neuspešno. O neuspelem javnem zbiranju ponudb bodo morebitni ponudniki pisno obveščeni v 8 (osmih) dneh od dneva odpiranja prispelih ponudb.

Ponudnik z oddajo ponudbe potrjuje, da je seznanjen in se strinja z vsemi pogoji (opisi, določila, zahteve,…) javnega zbiranja ponudb za prodajo in nakup puške Mauser.

6. Način in rok plačila kupnine:

Kupec plača celotno kupnino prodajalcu na podlagi izstavljenega računa. Podlaga za izstavitev računa je sklenjena pogodba. Rok za plačilo celotne kupnine znaša deset (10) dni.

Dokončno plačilo celotne kupnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla.

7. Rok za oddajo ponudb:

Rok za oddajo ponudb je 31.5.2022 do 15.00 ure. Ponudbe, ki bodo prispele po tem roku, bodo neodprte vrnjene ponudnikom kot nepravočasne.

8. Javno odpiranje ponudb:

Javno odpiranje ponudb bo potekalo 6.6.2022 ob 10.30 uri, v prostorih Javnega zavoda Triglavski narodni park, Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled. O dokončni izbiri najugodnejšega ponudnika bodo ponudniki pisno obveščeni v roku 15 (petnajst) dni od dneva odpiranja ponudb.

Postopek javnega odpiranja ponudb bo vodila komisija v sestavi:

-          Mitja Kapus,

-          Sašo Hrovat in

-          Mag. Špela Stojan.

Ponudniki morajo najkasneje pred sklenitvijo pravnega posla podati izjavo o nepovezanosti s člani komisije (priloga 1 te objave) v smislu, kot ga določa sedmi odstavek 51. člena ZSPDSLS-1, ki kot povezane osebe šteje:

- fizično osebo, ki je s članom komisije ali cenilcem v krvnem sorodstvu v ravni vrsti do katerega koli kolena, v stranski vrsti pa do tretjega kolena, ali ki je s članom komisije ali cenilcem v zakonu, zunajzakonski skupnosti, sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi ali v svaštvu do drugega kolena, ne glede na to, ali je zakonska zveza oziroma partnerska zveza prenehala ali ne,
- fizično osebo, ki je s članom komisije ali cenilcem v odnosu skrbništva ali posvojenca oziroma posvojitelja,
- pravno osebo, v kapitalu katere ima član komisije ali cenilec delež večji od 50 odstotkov in
- drugo osebo, s katerimi je glede na znane okoliščine ali na kakršnem koli pravnem temelju povezana s članom komisije ali cenilcem, tako da zaradi te povezave obstaja dvom o njegovi nepristranskosti pri opravljanju funkcije člana komisije ali cenilca.

V kolikor se sestava komisije zaradi nepredvidenih okoliščin na dan odpiranja ponudb spremeni, poda komisija odločitev o izpolnjevanju pogojev za udeležbo v postopku ter najugodnejšem ponudniku, po prejemu nove izjave najugodnejšega ponudnika ter po potrebi preostalih sodelujočih.

Prisotni predstavniki pravnih oseb morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb, komisiji za oceno ponudb, izročiti pisna pooblastila za zastopanje ponudnika. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni predstavniki ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje ponudnika.

Ponudniki – fizične osebe, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred pričetkom odpiranja ponudb, komisiji izročiti na vpogled dokument s fotografijo, katerega je izdal državni organ.

9. Rok vezanosti ponudnikov na dano ponudbo:

Iz ponudbe ponudnika mora biti razviden čas veljavnosti ponudbe oziroma čas vezanosti na ponudbo. V kolikor rok veljavnosti ni naveden se šteje, da je ponudba veljavna najmanj do vključno dneva sklenitve prodajne pogodbe.

10. Javni zavod Triglavski narodni park si pridružuje pravico, da v postopku javnega zbiranja ponudb ne izbere nobene izmed prispelih ponudb oziroma da ne sklene prodajne pogodbe s ponudnikom, ki ponudi najvišjo kupnino, oziroma, da začeti postopek prodaje puške Mauser ustavi vse do sklenitve prodajne pogodbe.

11. Način in rok prevzema puške Mauser:

 Kupec bo puško Mauser prevzel po plačilu kupnine.

12. Vsa dodatna pojasnila v zvezi s prodajo puške Mauser oziroma v zvezi z izvedbo javnega zbiranja ponudb ter natančnejše podatke o puški Mauser, ki je predmet prodaje in informacije za morebitni ogled puške Mauser lahko interesenti dobijo pri kontaktni osebi Javnega zavoda Triglavski narodni park:  Sašo Hrovat, tel.: 041 627 887 (med 8:00 in 16:00) ali e-mail: saso.hrovat@tnp.gov.si.

13. Pri javnem zbiranju ponudb kot ponudniki ne smejo sodelovati člani komisije ter z njimi povezane osebe.

Ponudniki s posredovanjem ponudbe dajo osebno privolitev posameznika za obdelavo osebnih podatkov. Javni zavod Triglavski narodni park bo osebne podatke, ki jih bodo ponudniki posredovali v času javnega zbiranja ponudb, uporabil le za namen poziva k nakupu Mauser.

 

 

 

Dr. Tit Potočnik,

 

 

direktor