OBVESTILO O NAMERI ZA PRODAJO PUŠKE MAUSER

16.06.2022

Številka: 4780-2/2022-5

Bled, 16.6.2022

 

Na podlagi 52. in 78. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) ter 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Javni zavod Triglavski narodni park, Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled objavlja

OBVESTILO O NAMERI ZA PRODAJO PUŠKE MAUSER  

 

 

1. Naziv, sedež organizatorja in upravljavca stvarnega premoženja:

Javni zavod Triglavski narodni park, Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled

2. Predmet prodaje:

Puška, znamke Mauser, C1 RP z risano cevjo. Kaliber 7x64.

3. Vrsta pravnega posla:

Prodaja premičnega premoženja – puška Mauser. Sklenjena bo prodajna pogodba.

4. Izhodiščna kupnina za puško Mauser, ki je predmet prodaje je 200,00 EUR (z besedo: dvesto evrov 00/100). V izhodiščno kupnino DDV ni vključen.

Puška Mauser se prodaja po sistemu videno-kupljeno.

Vse stroške vezane na prodajo, ki bodo nastali po podpisu pogodbe, nosi kupec.

5. Oblika in pogoji, pod katerimi mora ponudnik predložiti ponudbo oziroma sestavine, ki naj jih ponudba vsebuje:

  • Ponudniki naj predložijo svoje ponudbe v zaprti ovojnici na naslov: Javni zavod Triglavski narodni park, Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled. Na ovojnici mora biti naveden naziv in naslov ponudnika ter vidna oznaka »ponudba za nakup puške Mauser – ne odpiraj«. Na hrbtni strani kuverte mora biti navedeno ime oziroma naziv ter točen naslov oziroma sedež pošiljatelja.
  • Ponudba mora vsebovati naslednje elemente:

-          ime in priimek oziroma firmo ponudnika ter naslov stalnega prebivališča oziroma sedež ponudnika

-          EMŠO oz. matično številko in davčno številko oz. ID številko za DDV

-          ponujeno kupnino v EUR, ki ne sme biti nižja od izhodiščne kupnine

  • Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bo kot merilo za izbiro upoštevana višina kupnine. Ponudnik, ki bo za puško Mauser ponudil najvišjo kupnino bo najuspešnejši ponudnik in bo z njim sklenjena prodajna pogodba.
  • V primeru, da bo podanih več (pravočasnih in popolnih) ponudb z enako najvišjo ponujeno kupnino, se bodo z njimi izvedla dodatna pogajanja.

6. Način in rok plačila kupnine:

Kupec plača celotno kupnino prodajalcu na podlagi izstavljenega računa. Podlaga za izstavitev računa je sklenjena pogodba. Rok za plačilo celotne kupnine znaša deset (10) dni.

Dokončno plačilo celotne kupnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla.

7. Rok za oddajo ponudb:

Zainteresirane osebe naj pošljejo ponudbo za nakup v 20 dneh od dneva objave namere. Obravnavane bodo ponudbe za nakup, ki bodo prispele do zadnjega dneva roka za oddajo namer ali bodo tega dne oddane na pošto.

8. Način in rok prevzema puške Mauser:

Kupec bo puško Mauser prevzel po plačilu kupnine

9. Vsa dodatna pojasnila v zvezi s prodajo puške Mauser ter natančnejše podatke o puški Mauser, ki je predmet prodaje in informacije za morebitni ogled puške Mauser lahko interesenti dobijo pri kontaktni osebi Javnega zavoda Triglavski narodni park:  Sašo Hrovat, tel.: 041 627 887 (med 8:00 in 16:00) ali e-mail: saso.hrovat@tnp.gov.si.

Ponudniki s posredovanjem ponudbe dajo osebno privolitev posameznika za obdelavo osebnih podatkov. Javni zavod Triglavski narodni park bo osebne podatke, ki jih bodo ponudniki posredovali, uporabil le za namen poziva k nakupu puške Mauser.

 

Predstojnik lahko do sklenitve pravnega posla, postopek prodaje brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi.

 

dr. Tit Potočnik

direktor

 

 Celoten dokument (pdf)

mauser1www

mauser2www