NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM

20.06.2022

Številka: 4740-1/2022-3

Bled, 20.6.2022

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Javni zavod Triglavski
narodni park, Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled objavlja

NAMERO O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM

Naziv, sedež organizatorja in upravljavca stvarnega premoženja:
Javni zavod Triglavski narodni park, Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled

Postopek za oddajo v najem se vodi v skladu z določili 49., 52, 62., 63., 64. in 65. člena
Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.


Predmet oddaje v najem:
Koča, 50 m 2 , na planini Vogar, parc. št. 1678 k.o. Studor. Koča Vogar se nahaja na planini
Vogar na vzhodnem delu planote Vogar nad Bohinjskim jezerom. Dostop do koče je mogoč z
osebnim vozilom.

Koča je polno opremljena. V njej se nahajajo spalnica s tremi ležišči, kuhinja z bivalnim
delom in enim ležiščem – skupaj štiri ležišča in WC.

Koča je priključena na vodovod za planino Vogar, ima fotovaltaično električno napajanje za
razsvetljavo, ima tudi nepretočno betonsko greznico. Ogrevanje koče je preko štedilnika na
drva in še dveh kaminskih peči.


Pogoji najema:
Kočo se odda v najem v stanju, v kakršnem je na dan prevzema.

Najemnik mora plačati vse obratovalne stroške, ki nastanejo z uporabo koče, in nadomestilo
za uporabo stavbnega zemljišča. Najemnik mora sam poskrbeti drva za ogrevanje. Najemnik
mora tekoče skrbeti za izvedbo rednih vzdrževalnih del manjše vrednosti (manjša pleskarska
dela, zamenjava manjših delov na inštalacijah in podobno) in urejati okolico koče.

Zavarovanje nepremičnine je obveznost najemodajalca, za premičnine pa mora poskrbeti
najemnik.

Najemnik je dolžan uporabljati kočo v skladu z najemno pogodbo in jo vzdrževati. V kolikor
nastane škoda iz malomarnosti ali nepravilne rabe, je zanjo odgovoren in je dolžan poravnati
stroške popravila. O napakah, za katere odgovarja lastnik, mora najemnik redno in sproti
obveščati lastnika nepremičnine.

Najemna pogodba bo sklenjena od za obdobje štirih (4) let.

Najemnik brez soglasja najemodajalca ne sme poslovnega prostora, niti delno, oddati v podnajem.

 

Ponudbena cena:
Predlagana mesečna najemnina znaša 400,00 EUR (izklicna cena).

V skladu z določili Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno
prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14 in 90/15) se za predmet najema ne
obračunava DDV, zato v ceni ni upoštevan.

V primeru, da bo več interesentov, bo sklenjena neposredna pogodba o najemu s tistim
interesentom, ki bo ponudil najvišjo ceno za najem. V primeru večjega števila interesentov z
enakimi ponudbami bodo izvedena pogajanja o višini najemnine. Ponujena cena ne sme biti
nižja od izklicne cene, navedene v nameri.


Rok za prejem ponudbe:
Zainteresirane osebe naj pošljejo vloge v 20 dneh od dneva objave namere. Obravnavane
bodo ponudbe, ki bodo prispele do zadnjega dneva roka za oddajo ponudb ali bodo tega dne
oddane na pošto.


Ponudbo se posreduje na naslov:
Javni zavod Triglavski narodni park, Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled. Ponudba se posreduje v
zaprti ovojnici, z nazivom »ponudba v zadevi 4740-1/2022-2 Vogar – NE ODPIRAJ«. V
ponudbi mora ponudnik obvezno navesti:
- ponudbeno ceno in
- svoje kontaktne podatke (ime in priimek, naziv firme - če gre za pravno osebo, naslov
in telefonsko številko).


Ogled, dodatna pojasnila in kontaktna oseba:
Ogled je možen po predhodni najavi.
Ponudniki lahko postavijo vprašanja in zahteve za dodatna pojasnila kontaktni osebi:
Miha Marolt, tel: 04 5780 218 ali e-mail: miha.marolt@tnp.gov.si


Sklenitev pogodbe:
Pogodba bo sklenjena s tistim ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo najemnino.

Pogodba mora biti z uspelim ponudnikom sklenjena v roku petnajst (15) dni po opravljeni
izbiri najugodnejšega ponudnika. Če izbrani ponudnik ne bo podpisal pogodbe v petih (5)
delovnih dneh po pozivu, lahko najemodajalec pozove k najemu naslednjega ponudnika na
seznamu, najugodnejši ponudnik pa v tem primeru ni več upravičen do najema.

Vse morebitne stroške v zvezi s sklenitvijo pogodbe plača ponudnik.

Najemna pogodba se bo sklenila na način videno - najeto, zato morebitne reklamacije po
sklenitvi pogodbe ne bodo upoštevane.

Ponudniki s posredovanjem ponudbe dajo osebno privolitev posameznika za obdelavo
osebnih podatkov. Javni zavod Triglavski narodni park bo osebne podatke, ki jih bodo
potencialni najemniki posredovali v času zbiranja ponudb, uporabil le za namen poziva k
sklenitvi najemne pogodbe.


Predstojnik lahko do sklenitve pravnega posla-najemne pogodbe, postopek oddaje v
najem brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi.

 

Dr. Tit Potočnik,
direktor

 

Vogar 11

 

Vogar 12

 

Vogar 13