Po 9. seji sveta Javnega zavoda Triglavski narodni park

10.03.2023

Na današnji 9. seji sveta Javnega zavoda Triglavski narodni park (JZ TNP) so člani sveta potrdili Program dela in finančni načrt JZ TNP za leto 2023. Triglavski narodni park (TNP) je kot edinstveno zavarovano območje v alpskem svetu prednostno namenjeno ohranjanju ekosistemov in naravnih procesov, naravnih vrednot, pestrosti habitatnih tipov, živalskih in rastlinskih vrst ter krajin. V naseljenih delih TNP je poudarek na ohranjanju kulturne dediščine in kakovostne kulturne krajine, ki je rezultat dolgoletnega sožitja domačinov in narave. Ohranjanje narave in varstvo kulturne dediščine, trajnostni razvoj in komunikacija s širšo javnostjo so izzivi in naloge JZ TNP, ki lokalnim prebivalcem in obiskovalcem z aktivnim sodelovanjem približuje pomen varstva narave in kulturne dediščine ter trajnostnega razvoja v Alpah.

Glavni cilji programa dela in upravljanja za leto 2023

Med glavnimi cilji Programa dela in upravljanja za leto 2023 so: izvajanje javnih nalog in pooblastil po zakonodaji, ki opredeljuje delo zavoda; uresničevanje nalog, določenih z Načrtom upravljanja s Triglavskim narodnim parkom (NU TNP); izvajanje ukrepov Programa upravljanja območij Natura 2000 (PUN) v Sloveniji (2015-2020) in sodelovanje v postopkih priprave in uskladitve PUN za novo programsko obdobje (2023- 2028); sodelovanje z upravljavci naravovarstveno pomembnih kmetijskih, gozdnih in vodnih zemljišč (doseganje ciljev PUN); celovito izpolnjevanje obveznosti projektov v izvajanju in kakovostna priprava novih projektnih predlogov; izvajanje naravovarstvenih in razvojnih nalog, ki so opredeljene v 56. členu ZTNP-1,..

Med cilji programa dela so med drugim tudi sodelovanje v aktivnostih Slovenije kot predsedujoče Alpski konvenciji; priprava poročila o izvajanju programa Unesco MAB za BOJA za preteklo desetletno obdobje; sodelovanje z lokalnim prebivalstvom predvsem na področjih ohranjanja poselitve in trajnostnega razvoja, urejanja prostora in graditve objektov v narodnem parku, usmerjanja obiskovanja; kakovostno upravljanje certifikacijskega sistema znaka kakovosti TNP; priprava in izvedba Akcijskega načrta za financiranje parkovnih lokalnih skupnosti za leto 2023;  prestrukturiranje Centra TNP Bohinj v Center Biosfernega območja Julijske Alpe (Faza 2); digitalna preobrazba vsebin upravljanja zavarovanega območja na področju  obiskovanja in doživljanja; razvoj in podpora umirjanju prometa, prednostno na območju Mangrtskega sedla, doline Vrat in Pokljuke, vključno z digitalnimi vsebinami; potrditev Akcijskega načrta upravljanja obiska in športno-rekreacijske dejavnosti v Triglavskem narodnem parku; intenzivno delovanje in izvajanje vsebin v sodelovanju z vzgojno-izobraževalnimi ustanovami,…

Skupna vrednost načrtovanih prihodkov JZ TNP za leto 2023 je 3.378.440 evrov, načrtovani odhodki znašajo 3.378.440 evrov. Podrobnosti so na voljo v gradivu za sejo na naši spletni strani

Štirje sklepi po razpravi o problematiki velikih zveri v Triglavskem narodnem parku

Svetniki so na današnji seji nadaljevali razpravo k 2. točki 8. seje sveta zavoda z dne 11. 1. 2023 – Velike zveri v Triglavskem narodnem parku. Po končani razpravi so v zvezi s tem sprejeli štiri sklepe. S prvim sklepom svet JZ TNP ugotavlja, da problematika sobivanja velikih zveri v TNP zahteva posebno pozornost zaradi doseganja temeljnih ciljev ustanovitve TNP. Da bi zagotovili ustrezno upravljanje, je treba zagotoviti ustrezen monitoring in ustrezen upravljavski odziv vseh pristojnih institucij. Z drugim sklepom svet JZ TNP poziva Ministrstvo za naravne vire in prostor, da zahteve za interventni odstrel na zavarovanem območju obravnava prednostno in jih reši v najkrajšem razumnem roku. S tretjim sklepom svet JZ TNP poziva k razumnemu skrajšanju časa, ki mine po ogledu škodnega dogodka po nedvomnem napadu velikih zveri, do izplačila povzročene škode upravičencem (od 30 do 90 dni). S četrtim sklepom pa svet JZ TNP poziva JZ TNP k spremljanju novih tehnoloških rešitev in je aktiven pri njihovemu uveljavljanju na območju parka.  

Svet JZ TNP se je seznanil tudi z izvedeno sejo Strokovnega sveta Javnega zavoda Triglavski narodni park z dne 2. 3. 2023 in potrdil nova člana sveta zavoda - kot predstavnico Občine Bled je imenoval Romano Purkart, kot predstavnika Občine Kranjska Gora pa Tomaža Petroviča.

Sejo je svet zavoda predčasno zaključil zaradi dolžine trajanja, svetniki bodo del pobud in vprašanj, ki so jih imeli na današnjem dnevnem redu, obravnavali na prihodnji seji.