Kako se v TNP lotiti posega v prostor, na primer gradnje objekta ali urejanja zemljišča?

21.11.2022

Poseg v prostor je vsaka gradnja, vsako vzdrževalno delo ali rekonstrukcija objekta, pa tudi zemljišča, na primer spreminjanje njegovega reliefa, nivojev, razna nasutja ali odkopi. Med posege v prostor sodijo vsa gradbena dela na objektih in na zemljiščih.

Kateri posegi v prostor so v Triglavskem narodnem parku sprejemljivi, določa gradbena      zakonodaja, predpisi o Triglavskem narodnem parku, pa tudi občinski predpisi. Kaj se torej sme početi na objektih in zemljiščih znotraj Triglavskega narodnega parka, je odvisno tudi od varstvenega območja načrtovanih del. Vselej je pred njihovim začetkom treba preveriti, ali so dela dopustna ter zanje pridobiti ustrezna mnenja, soglasja in dovoljenja. Pravila in postopke podrobneje opisujemo na naši spletni strani

Priročniki pomagajo pri načrtovanju gradenj ali prenov

V oddelku za prostor v JZ TNP opažajo, da se pri pridobivanju soglasij največkrat zatakne pri obliki objekta, kadar gre za novogradnje ali rekonstrukcije, saj je včasih razkorak med željami investitorja in določili, ki jih mora upoštevati pri načrtovanju in gradnji, precejšen. Vsak objekt v Triglavskem  narodnem parku mora biti namreč skladen z značilno stavbno tipologijo območja, ki ima dolgo tradicijo. Pri tem niso pomembne samo oblike, pač pa tudi predvideni materiali objektov – med tradicionalna materiala na tem območju sodita les in kamen.

Naš zavod je v zadnjih letih veliko napora vložil v pripravo strokovnih podlag in v izdajo priročnikov, kjer so zbrane. Vse to je lahko investitorjem in ostalim sodelujočim v pomoč pri načrtovanju del. V digitalni obliki so priročniki na voljo tudi na naši spletni strani.

Pri skladnosti novogradnje ali rekonstrukcije objekta s stavbno tipologijo območja pa ni pomembno samo upoštevanje predpisov in smernic. Naši sodelavci opažajo, da imajo prebivalci včasih še strožje predstave o tem, kakšni objekti sodijo v njihovo okolje, kot jih določajo predpisi, saj v določenem okolju bivajo in delujejo in ga dojemajo kot celovitega, v njem pa ne želijo »tujkov«, ki bi izstopali. A ker je s papirja oziroma iz načrtov težje razbrati, kako bo nek objekt po gradnji ali prenovi deloval v prostoru, imajo ponekod v tujini domiselno rešitev. Investitorji morajo v prostor denimo za dva meseca postaviti maketo objekta, prebivalci imajo pa imajo potem precej besede pri odločanju, ali objekt sodi v prostor ali ne.

O namembnosti objektov

V JZ TNP pa se pri svojih prostorskih nalogah srečujemo tudi z nekaterimi težavami. Tako občine kot naš zavod nimamo vzvodov, s katerimi bi lahko usmerjali namensko rabo objektov, predvsem počitniških, saj so zakonodaje za področje gradnje, prostorskega urejanja in gostinstva nekoliko neusklajene. V preteklosti so občine lahko določale, kje znotraj svojega ozemlja bodo dovoljevale počitniške objekte, danes pa te možnosti nimajo več in rabe objektov znotraj naselij se mešajo. To povzroča po eni strani rušenje nepremičninskega trga, po drugi strani pa lahko vplivajo tudi na redčenje mreže javnih in gospodarskih storitev. Če v nekem naselju skozi vse leto ne bo dovolj prebivalcev, potem morda v njegovi bližini delovanje enote vrtca ni več smiselno, prav tako ne denimo trgovine z osnovnimi življenjskimi potrebščinami in podobno.

Ena od pomembnih nalog našega zavoda je tudi skrb za ohranjanje poselitve na območju Triglavskega narodnega parka, zato smo se z opisanimi opažanji iz prakse in opozorili o posledicah letos odzvali na spremembe zakona o gostinstvu glede prehajanja namembnosti objektov. V zadnjem desetletju se je namreč pritisk na prostor v Triglavskem narodnem parku močno povečal, zato je reguliranje posegov in določanja namembnosti objektov nujno. Tudi zato, ker je v prostoru, kjer je pritisk obiskovalcev največji, težko živeti in opravljati vsakdanje življenjske naloge, na primer hoditi na delo, dostopati do svojega zemljišča in podobno.

Posegi v prostor terjajo svoj čas

Pri načrtovanju posegov v prostor ali gradenj pa je treba upoštevati tudi časovno komponento. Pridobivanje mnenj, soglasij in dovoljenj ter morebitno prilagajanje projekta določenim pravilom terja svoj čas, uradni postopki so nenazadnje tudi časovno natančno določeni. Zato je treba pri določanju roka za dokončanje del upoštevati tudi to.

Fotografije: arhiv JZ TNP