RAZPIS O JAVNEM ZBIRANJU PONUDB ZA ODDAJO HIŠE GUHAR V DOLINI RADOVNE V NAJEM

28.02.2023

Številka: 4740-3/2023-2
Bled, 28.2.2023

 

Na podlagi 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) ter 16. do 18. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Javni zavod Triglavski narodni park, Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled objavlja  

 

RAZPIS O JAVNEM ZBIRANJU PONUDB
ZA ODDAJO HIŠE GUHAR V DOLINI RADOVNE V NAJEM

 

 

1. Naziv, sedež organizatorja in upravljavca stvarnega premoženja:
Javni zavod Triglavski narodni park, Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled

2. Predmet oddaje v najem:
Hiša Guhar na naslovu Zgornja Radovna 21, Mojstrana, id. št. stavbe 2644-48, stoječe na parc. št. 778 in 779/3, obe k. o. 2644 Višelnica II. Leto izgradnje 1861.

Hiša pravokotnega tlorisa v dveh (2) etažah, P+N. Stavba obsega:
-          klet: manjši ketni prostor,
-          pritličje: vhod, kuhinja z jedilnico, dnevna soba, kopalnica, spalnica (1) in shramba,
-          nadstropje: stopnišče, stranišče, štiri (4) spalnice, balkon.

Dostop: neposredno iz oz. na glavno cesto Krnica – Mojstrana.

Zidovi hiše so kamniti, stropi so leseni. Streha je klasična dvokapnica z leseno konstrukcijo in betonskimi strešniki. Vrata in okna (dvoslojna zasteklitev) so lesena.

Hiša je priključena na vodovod ter na elektro in telekomunikacijsko omrežje. Odvoz odpadkov je urejen. Ogrevanje hiše je preko centralnega ogrevanja s kotlom na utekočinjeni naftni plin.

3. Vrsta pravnega posla:
Oddaja nepremičnine v najem. Sklenjena bo najemna pogodba.

4. Izhodiščna mesečna najemnina:
Najnižja ponudbena mesečna najemnina mora znašati najmanj 1.080,00 EUR brez DDV. V skladu z določili Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14 in 90/15) se za predmet najema ne obračunava DDV, zato v ceni ni upoštevan. Najemnina se bo plačevala mesečno, za kar bo najemodajalec najemniku izstavil račun.

5. Pogoji oddaje:
Nepremičnina se najema po načelu »videno – najeto«.

Najemnik ne bo imel pravice oddati hiše v podnajem.

Najemnik bo, poleg najemnine, dolžan plačevati tudi stroške, vezane na uporabo hiše:
-          elektrike,
-          davka na nepremičnine oziroma nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča,
-          fizičnega in tehničnega varovanja,
-          zavarovanja nepremičnine in
-          stroške komunalnih storitev (odvoz komunalnih odpadkov, odvajanje in čiščenje odpadnih voda, ipd.).

Najemnik ne bo upravičen do povrnitve kakšnih koli vlaganj v hišo niti ne pridobi nikakršnih pravic na hiši na podlagi morebitnih vlaganj.

Najemna pogodba bo sklenjena za določen čas petih (5) let. Najemnik bo dolžan ob podpisu pogodbe najemodajalcu plačati varščino v višini ene (1) mesečne najemnine za varstvo najemnega razmerja.

6. Oblika in pogoji, pod katerimi mora ponudnik predložiti ponudbo oziroma sestavine, ki naj jih ponudba vsebuje:

 • Ponudniki naj predložijo svoje ponudbe v zaprti ovojnici na naslov: Javni zavod Triglavski narodni park, Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled. Na ovojnici mora biti naveden naziv in naslov ponudnika ter vidna oznaka »JZP 4740-3/2023 – ne odpiraj«. Na hrbtni strani kuverte mora biti navedeno ime oziroma naziv ter točen naslov oziroma sedež pošiljatelja.
 • Ponudba mora vsebovati naslednje elemente:
  -          ime in priimek oziroma firmo ponudnika ter naslov stalnega prebivališča oziroma sedež ponudnika,
  -          EMŠO oz. matično številko in davčno številko oz. ID številko za DDV,
  -          ponujeno mesečno najemnino v EUR, ki ne sme biti nižja od izhodiščne najemnine,
  -          pooblastilo v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu,
  -          izpolnjen, lastnoročno podpisan obrazec, ki je priloga 1 te objave.
 • Izbrani ponudnik mora v roku 15 (petnajst) dni po prejemu pisnega obvestila o izbiri oz. poziva k podpisu pogodbe skleniti najemno pogodbo. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe v roku iz prejšnjega stavka, lahko prodajalec podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne več kot za 15 (petnajst) dni. Če izbrani ponudnik ne sklene najemne pogodbe niti v podaljšanem roku, velja, da je odstopil od ponudbe.
 • Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bo kot merilo za izbiro upoštevana višina najemnine. Ponudnik, ki bo za hišo ponudil najvišjo mesečno najemnino bo najuspešnejši ponudnik in bo z njim sklenjena najemna pogodba.
 • V primeru, da bo podanih več (pravočasnih in popolnih) ponudb z enako najvišjo ponujeno mesečno najemnino, se bodo z njimi izvedla dodatna pogajanja.
 • Ponudnik, ki bo oddal nepopolno ponudbo, bo pozvan k dopolnitvi, če bo ponudba sicer vsebovala vse elemente ponudbe, imela pa bo pomanjkljivo dokumentacijo. Kolikor ponudba z dnem, določenim za dopolnitev ne bo dopolnjena, je najemodajalec ne bo upošteval ter jo bo kot nepopolno izločil in o tem obvestil ponudnika.
 • Če v postopku javnega zbiranja ponudb v za to določenem roku ne prispe nobena ponudba oziroma nobena ponudba ni pravočasna ali popolna ali ne bo dosežena vsaj izhodiščna mesečna najemnina, se šteje, da je bilo javno zbiranje ponudb neuspešno. O neuspelem javnem zbiranju ponudb bodo morebitni ponudniki pisno obveščeni v 8 (osmih) dneh od dneva odpiranja prispelih ponudb.

Ponudnik z oddajo ponudbe potrjuje, da je seznanjen in se strinja z vsemi pogoji (opisi, določila, zahteve,…) javnega zbiranja ponudb za oddajo hiše v najem.

7. Način in rok plačila najemnine:
Najemnina se prične zaračunavati z dnem sklenitve najemne pogodbe. Najemnik bo najemnino plačeval v skladu z izstavljenim računom najemodajalca v roku petnajst (15) dni od datuma izstavitve računa. Plačilo najemnine v za to določenem roku je bistvena sestavina najemne pogodbe.

8. Rok za oddajo ponudb:
Ponudniki pošljejo dokumentacijo priporočeno po pošti oziroma dokumentacijo prinesejo osebno v zaprti pisemski ovojnici z navedbo »JZP 4740-3/2023 – NE ODPIRAJ« najkasneje do 21. 3. 2023 na naslov: Javni zavod Triglavski narodni park, Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled. Če je dokumentacija oddana priporočeno po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je iz pošiljke razvidno, da je datum oddaje 21. 3. 2023.

9. Javno odpiranje ponudb:
Javno odpiranje ponudb bo potekalo 27. 3. 2023 ob 10.00 uri, v prostorih Javnega zavoda Triglavski narodni park, Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled. O dokončni izbiri najugodnejšega ponudnika bodo ponudniki pisno obveščeni.

Postopek javnega odpiranja ponudb bo vodila komisija v sestavi:
-          Miha Marolt,
-          Mojca Vrhunc in
-          mag. Špela Stojan.

Za nepremičnino, ki je predmet oddaje, je oceno vrednosti opravil Anže Urevc, univ. dipl. inž. grad., sodni cenilec za gradbeno in kmetijsko stroko.

Ponudniki morajo najkasneje pred sklenitvijo pravnega posla podati izjavo o nepovezanosti s člani komisije (priloga 1 te objave) ali cenilcem v smislu, kot ga določa sedmi odstavek 51. člena ZSPDSLS-1, ki kot povezane osebe šteje:
-        fizično osebo, ki je s članom komisije ali cenilcem v krvnem sorodstvu v ravni vrsti do katerega koli kolena, v stranski vrsti pa do tretjega kolena, ali ki je s članom komisije ali cenilcem v zakonu, zunajzakonski skupnosti, sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi ali v svaštvu do drugega kolena, ne glede na to, ali je zakonska zveza oziroma partnerska zveza prenehala ali ne,
-        fizično osebo, ki je s članom komisije ali cenilcem v odnosu skrbništva ali posvojenca oziroma posvojitelja,
-        pravno osebo, v kapitalu katere ima član komisije ali cenilec delež večji od 50 odstotkov in
-        drugo osebo, s katerimi je glede na znane okoliščine ali na kakršnem koli pravnem temelju povezana s članom komisije ali cenilcem, tako da zaradi te povezave obstaja dvom o njegovi nepristranskosti pri opravljanju funkcije člana komisije ali cenilca.

V kolikor se sestava komisije zaradi nepredvidenih okoliščin na dan odpiranja ponudb spremeni, poda komisija odločitev o izpolnjevanju pogojev za udeležbo v postopku ter najugodnejšem ponudniku, po prejemu nove izjave najugodnejšega ponudnika ter po potrebi preostalih sodelujočih.

Prisotni predstavniki pravnih oseb morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb, komisiji za oceno ponudb, izročiti pisna pooblastila za zastopanje ponudnika. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni predstavniki ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje ponudnika.

Ponudniki – fizične osebe, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred pričetkom odpiranja ponudb, komisiji izročiti na vpogled dokument s fotografijo, katerega je izdal državni organ.

Za ponudnike udeležba pri odpiranju ponudb ni obvezna.

10. Rok vezanosti ponudnikov na dano ponudbo:
Iz ponudbe ponudnika mora biti razviden čas veljavnosti ponudbe oziroma čas vezanosti na ponudbo, in sicer mora biti ponudba veljavna najmanj do vključno dneva sklenitve najemne pogodbe.

11. Ogled, dodatna pojasnila in kontaktna oseba:
Vsa dodatna pojasnila v zvezi z oddajo hiše v najem oziroma v zvezi z izvedbo javnega zbiranja ponudb ter natančnejše podatke o hiši, ki je predmet oddaje in informacije za morebitni ogled hiše lahko interesenti dobijo pri kontaktni osebi Javnega zavoda Triglavski narodni park:  Miha Marolt, tel.: 041 916 956 (med 8:00 in 16:00) ali e-mail: miha.marolt@tnp.gov.si.

12. Opozorili:
Pri javnem zbiranju ponudb kot ponudniki ne smejo sodelovati člani komisije ter z njimi povezane osebe. 

Javni zavod Triglavski narodni park si pridružuje pravico, da v postopku javnega zbiranja ponudb ne izbere nobene izmed prispelih ponudb oziroma da ne sklene najemne pogodbe s ponudnikom, ki ponudi najvišjo kupnino, oziroma, da začeti postopek oddaje v najem ustavi vse do sklenitve najemne pogodbe.

13. Obvestilo posameznikom o varstvu podatkov:
Ponudniki s posredovanjem ponudbe dajo osebno privolitev posameznika za obdelavo osebnih podatkov. Javni zavod Triglavski narodni park bo osebne podatke, ki jih bodo ponudniki posredovali v času javnega zbiranja ponudb, uporabil le za namen poziva k najemu hiše.

  

 

 

Dr. Tit Potočnik,

 

 

direktor

 

Hisa Guhar

 

4 Hisa Guhar kuhinja

 

5 Hisa Guhar skupini prostor hisa

 

Hisa Guhar soba v I. nadstropju 3 lezisca

 

6 Hisa Guhar soba 2 lez

 

3 Hisa Guhar dovoz iz ceste