V JZ TNP še naprej obisk doline Vrata spodbujamo z javnim prevozom (Izjava za javnost)

14.07.2022

Dolina Vrata je ena izmed najbolj obiskanih dolin Triglavskega narodnega parka. Obiskovalci jo spoznavajo peš, s kolesom, z organiziranim javnim prevozom, (pre)mnogi pa jo še vedno obiščejo z avtomobilom. V Javnem zavodu Triglavski narodni park (JZ TNP) si prizadevamo za čim prejšnji sprejem ustreznega prometnega režima za cesto v Vrata in obiskovalce še naprej spodbujamo, naj jo obiščejo z brezplačnim organiziranim javnim prevozom, ki ga tudi finančno podpiramo.

Bled, 14. julij 2022. Dolina Vrata, ki leži v Triglavskem narodnem parku, je že dlje časa, še posebej pa po nedavni asfaltaciji ceste, močno prometno preobremenjena. Ker se ob prometnih nevšečnostih v zadnjem času pogosto omenja tudi vloga Javnega zavoda Triglavski narodni park (JZ TNP) pri reševanju prometne problematike, direktor JZ TNP dr. Tit Potočnik izpostavlja, da gre za državno cesto, s katero upravlja Direkcija za infrastrukturo (DRSI).

Za čim prejšnjo rešitev

»V zvezi z urejanjem ceste je potekalo precej sestankov tako z DRSI kot z Občino Kranjska Gora, vendar do končne rešitve nismo prišli predvsem zaradi zakonskih ovir. Čakali smo na sprejem zakona o cestah, ki bi dal podlago, da se cesta v Vratih zapre in se vstop vanjo do zasedenosti parkirišč dovoli omejenemu številu vozil ob hkratnem zagotavljanju javnega prevoza v dolino in iz nje. Parkiranje za uporabnike javnega prevoza bi bilo v sodelovanju z Občino Kranjska Gora zagotovljeno v Mojstrani. Čeprav ustreznega prometnega režima še ni, je javni prevoz s finančno podporo JZ TNP v dolino že organiziran in je za uporabnike brezplačen, čim prejšnje sprejetje režima pa bo omogočilo še njegovo nemoteno delovanje,« poudarja dr. Potočnik.

»Že pri izdaji naravovarstvenega soglasja za asfaltacijo ceste v Vrata, ki ga je pred začetkom del izdala Agencija RS za okolje (ARSO), je JZ TNP opozoril, da bi bilo treba ustrezen prometni režim vzpostaviti že ob odprtju ceste po končani glavnini del, kar pa se ni zgodilo, saj je v naravovarstvenem soglasju določeno, da je to možno urediti v enem letu po asfaltaciji. Ker gre za državno cesto, JZ TNP  nima pristojnosti nad dogajanjem na njej. Pristojnosti JZ TNP so povezane z ohranjanjem narave, v okviru omenjene problematike se na primer osredotočajo predvsem na parkiranje v naravnem okolju. Glede na to, da prej omenjeni zakon o cestah ni bil sprejet, se bo tudi prometni režim za cesto v Vrata vzpostavljal z vidika varstva okolja in ohranjanja narave,« še dodaja direktor zavoda. V zvezi s tem trenutno poteka veliko aktivnosti, zaradi česar v JZ TNP pričakujejo, da bo prometni režim vzpostavljen v najkrajšem možnem času.

Spodbude k uporabi javnega prevoza preko vseh razpoložljivih kanalov

»Tudi v prihodnje si bomo prizadevali, da bomo med seboj povezovali deležnike ter da se problematika prometa v Vratih rešuje na način, kakršnega na JZ TNP zagovarjamo. Še naprej pa bomo obiskovalce prav tako spodbujali, naj to dolino obiščejo z organiziranim javnim prevozom,« zagotavlja dr. Poročnik. Za spodbujanje k takšnemu obiskovanju doline Vrata ter  drugih znamenitosti na območju Triglavskega narodnega parka in na širšem Biosfernem območju Julijske Alpe JZ TNP uporablja vse svoje razpoložljive kanale – obiskovalce o tem obvešča v svojih publikacijah, na spletni strani, družbenih omrežjih, v medijih, v informacijskih centrih in na terenu. 

Sicer pa prometna problematika ni pereča samo v dolini Vrata, pač pa tudi v drugih alpskih dolinah in na prelazih, prav tako ne samo v Julijskih Alpah, temveč v širšem alpskem prostoru. Hrup, prah, onesnaženost z delci in presežena nosilna zmogljivost okolja imajo negativen vpliv na naravo. Javni zavod Triglavski narodni park – upravljavec zavarovanega območja - v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi in Skupnostjo Julijske Alpe že več let uspešno nadgrajuje zgodbo trajnostne ureditve prometa. Interes upravljavca, parkovnih občin, domačinov, turističnih delavcev, naravovarstvenikov in drugih deležnikov je, da se v Triglavskem narodnem parku pritisk motornega prometa omili.  Zaposleni v JZ TNP pa vse pereče težave spremljamo na terenu ter si prizadevamo, da jih v sodelovanju z ostalimi deležniki čim hitreje in čim bolj učinkovito rešujemo.