Interpretacija naravne in kulturne dediščine kot popestritev turistične ponudbe v Dolini Soče – INTERKULT

Soska pot 1160 570 1
CLLD logo cel primorska

SkladEKSRP – Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

Trajanje projekta: 1.2. 2019 – 31.1. 2020

PartnerjiJavni zavod Triglavski narodni park, Občina Tolmin, Občina Kobarid, Planinsko društvo Tolmin, Sabina Kravanja s.p.

Skupna vrednost operacije (neto upravičeni stroški + DDV): 76.571,69 €  (85 % sofinanciranje)

Opis operacije

Operacija Interpretacija naravne in kulturne dediščine kot popestritev turistične ponudbe v Dolini Soče je skladna z Zakonom o Triglavskem narodnem parku, Načrtom upravljanja TNP 2016-2025, Razvojnim načrtom biosfernega območja Julijske Alpe kot trajnostne turistične destinacije (RNBOJA), programom CLLD in Strategijo LAS Dolina Soče.

Območje LAS dolina Soče je znano po številnih naravnih in kulturnih lepotah še posebej na zavarovanem območju Triglavskega narodnega parka. Večina od jih pomeni tudi pomembno popestritev turistične ponudbe. Obiskovanje teh naravnih vrednost se je včasih odvijalo samoiniciativno in stihijsko v  zadnjih časih pa se tako naravno kot tudi kulturno dediščino  tudi sistemsko vključuje v turistično ponudbo. Na območju je s tem v zvezi še  veliko neizkoriščenih potencialov zaradi pomanjkanja ali dotrajane turistične infrastrukture, ki je pogoj za kakovostno interpretacijo vsebin obiskovalcem. Namen operacije je tako ureditev manjkajoče oziroma obnova obstoječe infrastrukture ob naravnih vrednotah, ureditev pogojev za interpretacijo kulturne dediščine ter tudi samo obnovo kulturne dediščine kot spomenika lokalnega pomena.

Vse to tudi z namenom usmerjanja turističnega obiska iz območij, kjer je narava najbolj občutljiva na območja, ki so namenjena turističnemu obisku in morajo biti zato tudi primerno urejena.

Cilji projekta:

 • obnoviti informacijsko in turistično infrastrukturo ob naravnih vrednotah (Soška pot);
 • obnoviti žaga venecianko kot spomenika lokalnega pomena;
 • izvesti sanacijo zunanjosti in energetska sanacija skupnega objekta v Čadrgu ter ureditev razstavnega prostora za namene interpretacije kulturne dediščine;
 • arhitekturno oblikovati in delno izvesti ureditev vaškega jedra v Drežnici ter nadgraditi digitalno promocijo območja z naravno in kulturno dediščino;
 • zasnovati učno pot na planini Razor in opremiti učilnico.

 Aktivnosti operacije

 • informacijske table: -  6 tabel 160x160 cm (oblikovanje table, tisk table, konstrukcija, postavitev); - 4 ležeče table 80x80 cm (oblikovanje table, tisk table, konstrukcija, postavitev);
 • prevod in lektoriranje tekstov na tablah, 10 pol (10 tabel) (1500znakov /1 pola);
 • projektna dokumentacija Čadrg;
 • investicijsko vzdrževalna dela na vaškem  objektu v Čadrgu;
 • nabava opreme (razstavni prostor);
 • nabava in postavitev informacijske table;
 • priprava, oblikovanje in tisk zgibanke
 • nabava opreme učilnice (računalnik, projektor, platno);
 • izvedba 2 delavnic;
 • izdelava IDZ in PZI (vaško jedro Drežica);
 • izvedba ureditve vaškega jedra v Drežnici (1 faza);
 • izdelava in montaža lesenih klopi ob vstopu v Koseška Korita;
 • nadgradnja splete strani Drežnica;
 • obnova žage (investicijsko vzdrževalna dela).

Rezultati operacije:

 • Urejena turistična in izobraževalna infrastruktura v povezavi z interpretacijo naravne in kulturne dediščine (table ob Soški poti, urejeno vaško jedro, obnovljena žaga venecijanka, urejen razstavni prostor arheologije in stare sirarske opreme v Čadrgu, pripravljene vsebine učne poti, opremljena učilnica in postavljena tabla na planini Razor).

Aktivnosti TNP v projektu:

 • vodenje, koordinacija in administracija projekta,
 • strokovna pomoč in usmerjanje projektnih partnerjev,
 • priprava promocijskih vsebin in objav,
 • vodenje aktivnosti, priprava, oblikovanje in izdelava informacijskih tabel.

Spletne povezave Evropske komisije in Programa razvoja podeželja:

 • Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP: tukaj
 • Spletna stran Programa razvoja podeželja: tukaj

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje