LIFE Semenska banka

life seeds

Projekt LIFE Semenska banka

Površina vrstno bogatih, naravovarstveno pomembnih travišč na območjih Natura 2000 v Sloveniji se zmanjšuje. Glavna dejavnika ogrožanja sta intenzifikacija kmetijstva (premena v njive, gnojenje, zgodnja prva košnja, večkratne košnje letno, intenzivna paša, dosejevanje, apnenje) ter njegovo opuščanje, ki vodi v zaraščanje z grmovjem in gozdom. Naš projekt se osredotoča na vzpostavitev semenske banke 300 značilnih vrst treh prednostnih habitatnih tipov na nivoju EU: suhih travnikov z orhidejami, volkovij ter presihajočih jezer, ki jih poleg vodnih habitatov gradijo tudi številni tipi mokrotnih travnikov. Stanje vseh treh habitatnih tipov je v Sloveniji v zadnjem poročilu po Habitatni direktivi za obdobje 2013-2018 ocenjeno kot nezadostno ali slabo. V projektu bomo z uporabo zelenega mulča in semenskih mešanic obnovili 74,1 ha travnikov na sedmih območjih Natura 2000 (Notranjski trikotnik, Goričko, Julijske Alpe, Drava, Krimsko hribovje – Menišija, Ljubljansko barje, Škocjanski zatok). Zasnovali bomo tri varstvene ukrepe za pridelavo avtohtonega semenskega materiala in obnovo travišč, ki bodo vključeni v nacionalno kmetijsko politiko po letu 2027.

Konkretne akcije na terenu bomo nadgradili z aktivnostmi za izobraževanje in osveščanje. Izdali bomo priročnik z navodili za renaturacijo travišč z uporabo avtohtonega semenskega materiala, v katerega bomo vključili tudi rezultate intervjujev z vsaj 100 lastniki dobro ohranjenih travnikov, ki bodo iz prve roke povedali, kako upravljajo travnike, da so tako biodiverzitetno bogati. Načrtovana so tudi številna predavanja, delavnice, dogodki (npr. dnevi odprtih vrat, prikaz delovanja krtačnega stroja, bazar semen), videoklipi, tematske številke partnerskih revij, raziskovalni tabori za študente biologije in agronomije, raziskovalni tabori za otroke, naravoslovni dnevi, terenski ogledi s kmeti ter štirje obiski za izmenjavo znanja z drugimi projekti.

Akronim projekta: 

LIFE for Seeds (LIFE20 NAT/SI/000253)

Naslov projekta:

Ohranjanje prioritetnih travniških habitatnih tipov v Sloveniji z vzpostavitvijo semenske banke in obnovo in situ

Vodilni partner:

Društvo za proučevanje in opazovanje ptic Slovenije (DOPPS - BirdLife Slovenia) 

Projektni partnerji: 

Javni zavod Triglavski narodni park (JZ TNP)

Kmetijski inštitut Slovenije

Notranjski regijski park

Javni zavod Krajinski park Goričko

Trajanje projekta:

1.9.2021 - 31.12.2026

Vrednost projekta:

5.351.723 EUR

Projekt sofinancirata: 

EU (75%), Sigrid Rausing Trust

Spletna stran:

https://lifeforseeds.si/

life seeds1