Nat2Care

Belka naslovna fotografija Natcare

Pomemben cilj projekta je poiskati rešitev, kako trajnostno ohranjati življenjski prostor izbranih travniških in gozdnih vrst. V projekt so vključene aktivnosti ugotavljanje stanja in izboljšanja habitatnih tipov za koconoge kure, gamsa in kosca ter uveljavljanje mirnih con za izbrane vrste. Poleg tega bodo projektne aktivnosti usmerjene v raziskave kozače, ki je pomembna gozdna vrsta sove, katere populacija v Sloveniji predstavlja največji delež evropske populacije. V projektu bomo iskali tudi  možnosti, kako v Sloveniji zopet zagotoviti primerne pogoje za gnezdenje beloglavega jastreba, ki v Sloveniji velja za izumrlo gnezdilko že od 19. stoletja.

Eden izmed ključnih pokazateljev naravnega gozdnega sistema so tudi saproksilni hrošči, med katerimi je ključen alpski kozliček. Med projektom bomo vzpostavili sistem spremljanja stanja življenjskega prostora in populacije te karizmatične vrste kozlička evropskega varstvenega pomena.

Poseben  delovni sklop  je namenjen ekosistemskim  storitvam oziroma ugotavljanju ugodnosti, ki jih okolje brezplačno nudi človek. 

Poleg raziskav bo projekt pomembno prispeval k ozaveščanju prebivalstva o pomenu biodiverzitete za dobrobit ljudi. V projektu so predvidene različne delavnice za osnovne šole, okrogle mize, raziskovalni tabori, vodenja in podobno.

Akronim projekta: Nat2Care

Naslov projekta: Spodbujanje skupnosti za ohranjanje in obnavljanje čezmejnih območij Natura 2000

Vodilni partner: Parco Naturale delle Prealpi Giulie https://www.parcoprealpigiulie.it/

Projektni partnerji:     Javni zavod Triglavski narodni park https://www.tnp.si/sl/spoznajte/

                                               Biotehniški center Naklo http://www.bc-naklo.si/

                                               Nacionalni inštitut za biologijo http://www.nib.si/

                                               Parco naturale regionale delle Dolomiti Friulane http://www.parcodolomitifriulane.it/

                                               Universita degli Studi di Udine - Dipartamento di Scienze AgroAlimentari, Ambientali e Animali https://www.uniud.it/

 

Trajanje projekta: 1. 10. 2017 - 31. 3. 2020

Vrednost projekta: 1.282.395,50 EUR

Projekt sofinancira: Interreg V-A Italija-Slovenija 2014‒2020 https://www.ita-slo.eu/

 

Rezultati projekta so predstavljeni v publikaciji z naslovom Čezmejni pristop k ohranjanju in upravljanju z območji Natura 2000

Narava ne pozna meja!

V okviru projekta NAT2CARE je nastal kratek dokumentarno-naravovarstveni film, v katerem je predstavljeno čezmejno območje Ekoregija Julijske Alpe. Tako kot glavne vsebine projekta, ki so bile povezovanje aktivnosti za   varstvo in ohranjanje evropsko pomembnih vrst na območju dveh sosednjih držav, tudi film govori o tem, da narava ne pozna formalnih meja.  Vizualno dovršeni posnetki ob spremljavi lokalne avtorske in ljudske glasbe prikazujejo značilnosti celotnih Julijskih  Alp od  geologije, voda, živali in rastlin, območij NATURA 2000 ter vrst do tradicionalnih človekovih dejavnosti, ki dajejo pečat temu območju. Glavno sporočilo filma je spoštovanje narave v vsej svoji raznolikosti, njeno varovanje in ohranjanje za prihodnje rodove.

Napovednik filma si lahko ogledate tukaj: