Projekt LIFE WolfAlps

Life Wolf Alps 1360 600 1

Temeljni cilj projekta je usklajeno čezmejno izvajanje varstvenih ukrepov za ohranitev volka v alpskem prostoru.

V projektu so opredeljena ključna območja pojavljanja volka, zato je eden temljenih ciljev podpora procesu nadaljnje naravne ponovne poselitve vrste na projektnem območju. Območje narodnega parka je prepoznano kot potencialno osrednje območje za volka, predstavlja pa tudi stik in povezavo med dinarsko in apeninsko volčjo populacijo.

V projektu načrtovane aktivnosti vključujejo terensko zbiranje podatkov o prisotnosti volka na območju narodnega parka in izvajanje konkretnih varstvenih ukrepov za preprečevanje ali omilitev konfliktnih dogodkov med volkom in človekom, zlasti z vidika preprečevanja ali omilitve pojavljanja škod v okviru planinskega pašništva. S projektnimi aktivnostmi se bo tudi pravočasno preprečeval odklonilni odnos lokalnega prebivalstva in širše javnosti do volka.