GRADNJA OBJEKTOV IN POSEGI V PROSTOR V TRIGLAVSKEM NARODNEM PARKU

Področje graditve objektov in drugih posegov v prostor je za vso Slovenijo urejeno z gradbeno (Gradbeni zakon) in prostorsko zakonodajo (Zakon o urejanju prostora), na območjih, pomembnih za ohranjanje narave in varstvo kulturne dediščine, pa še s posebno varstveno zakonodajo. Povsod v Sloveniji si je torej za graditev objektov in druge posege v prostor potrebno pridobiti ustrezna soglasja, mnenja in upravna dovoljenja. V Triglavskem narodnem parku (Zakon o Triglavskem narodnem parku, Načrt upravljanja narodnega parka) je gradnja določenih vrst objektov in posegov prepovedana ali omejena, vendar le tistih, ki bi lahko ogrozili cilje ohranjanja narave in varstva kulturne dediščine.

Kaj je treba storiti pred začetkom načrtovanja gradnje objekta oz. posega v prostor na območju TNP?

Preveritev nameravane gradnje oz. posega z občinskimi prostorskimi akti

Pred odločitvijo o gradnji objekta oz. posega v prostor v Triglavskem narodnem parku je potrebno najprej preveriti, ali je nameravana gradnja oz. poseg dopusten na podlagi občinskih prostorskih aktov.

Občine s prostorskimi akti določajo namensko rabo prostora (stavbna, kmetijska, gozdna, vodna in druga zemljišča), izvedbene pogoje glede gradnje ter s tem tudi dopustne vrste posegov. Informacije o skladnosti nameravane gradnje z občinskimi prostorskimi akti je možno dobiti na pristojni občini, ustno ali pisno v obliki lokacijske informacije. Skladno z Gradbenim zakonom je potrebno za vse objekte, za katere je predpisano gradbeno dovoljenje, pred vložitvijo zahteve na upravno enoto, pridobiti mnenje pristojne občine o skladnosti objekta s prostorskim aktom

Povezave do občinskih spletnih strani: Občina BohinjObčina BledObčina GorjeObčina JeseniceObčina Kranjska GoraObčina BovecObčina KobaridObčina Tolmin

Preveritev nameravane gradnje oz. posega z varstvenimi režimi Triglavskega narodnega parka

V večini primerov so občinski prostorski akti že usklajeni z varstvenimi režimi Triglavskega narodnega parka, ne pa vedno in ne v vseh občinah. Zato je potrebno vedno dodatno preveriti ali je nameravana gradnja oz. poseg dopusten na podlagi varstvenih režimov narodnega parka. Triglavski narodni park je razdeljen na tri varstvena območja - zemljevid, v katerih veljajo različne omejitve glede gradnje objektov in drugih posegov v prostor.

Preveritev se lahko opravi prek povpraševanja na upravi narodnega parka (npr. telefonsko, po elektronski pošti, osebno) ali pa se javni zavod zaprosi za pripravo pisnega predhodnega mnenja.

Informacije za Primorsko stran narodnega parka (občine Bovec, Kobarid, Tolmin)
mag. Igor Zakotnik (04/5780220; igor.zakotnik@tnp.gov.si)

Informacije za Gorenjsko stran narodnega parka (občine Bled, Bohinj, Gorje, Jesenice, Kranjska Gora)
Aleš Zdešar (04/5780238; ales.zdesar@tnp.gov.si)
Katja Gregorič (04/5780234; katja.gregoric@tnp.gov.si)
Tina Komac (04/5780203; tina.komac@tnp.gov.si)

Določitev vrste objekta oz. posega

Vzporedno s pridobivanjem informacij o dopustnosti gradnje oz. posegov, je potrebno določiti tudi vrsto objekta, ki se ga namerava graditi oz. vrsto posega v prostor. Vrsto objekta oz. posega se določi s pomočjo Uredbe o razvrščanju objektov ter tehnične smernice za razvrščanje objektov. Določitev vrste objekta (enostaven, nezahteven, manj zahteven, zahteven objekt) je pomembna zaradi dejstva, da je za različne vrste objektov potrebno pridobiti različne vrste upravnih dovoljenj (mnenja, soglasja, dovoljenja) ter pripraviti ustrezno dokumentacijo (Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov) za njihovo pridobitev.

Katera dovoljenja, soglasja in mnenja si je potrebno pridobiti?

Na podlagi predpisanih soglasij in dovoljenj morajo dopustni posegi oz. gradnje izpolnjevati pogoje, ki izhajajo iz področnih predpisov. To za gradnje oz. posege v Triglavskem narodnem parku pomeni, da morajo biti usklajeni s cilji in nameni narodnega parka, med katerimi sta najpomembnejša ohranjanje narave in varstvo kulturne dediščine.

Gradnja objektov oz. posegi v prostor, za katere ni predpisano gradbeno dovoljenje

Za posege, za katere gradbeno dovoljenje skladno z Gradbenim zakonom in z Uredbo o razvrščanju objektov ni predpisano (npr. enostavni objekti), stranka vloži zahtevo za pridobitev naravovarstvenih pogojev in naravovarstvenega soglasja na Ministrstvo za okolje in prostor (navodila in obrazci), zahtevo za pridobitev kulturnovarstvenih pogojev in soglasja (poleg enostavnih objektov tudi za vzdrževalna dela) pa na pristojno območno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije (navodila in obrazci).

Gradnja objektov oz. posegi v prostor, za katere je predpisano gradbeno dovoljenje

Za gradnjo objekta, za katerega je skladno z Gradbenim zakonom in z Uredbo o razvrščanju objektov predpisana pridobitev gradbenega dovoljenja (nezahtevni, manj zahtevni in zahtevni objekti), je treba pridobiti naravovarstvene (projektne) pogoje in naravovarstveno mnenje Zavoda RS za varstvo narave (navodila in obrazci) ter kulturnovarstvene (projektne) pogoje in mnenje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije (navodila in obrazci).

Stranka vloži zahtevo za pridobitev naravovarstvenih in kulturnovarstvenih projektnih pogojev na obrazcu iz Priloge 8 Pravilnika o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov, zahtevo za pridobitev naravovarstvenega in kulturnovarstvenega mnenja pa na obrazcu iz Priloge 9 zgoraj omenjenega pravilnika.

Zahtevo za pridobitev naravovarstvenih pogojev in mnenja se odda na pristojno območno enoto Zavoda RS za varstvo narave (kontakt območnih enot), zahtevo za pridobitev kulturnovarstvenih pogojev in mnenja pa na pristojno območno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije (Območna enota Kranj ali Območna enota Nova Gorica).


Javni zavod Triglavski narodni park na podlagi uradnega poziva pristojnih soglasodajalcev in mnenjedajalcev (Ministrstvo za okolje in prostor, Zavod RS za varstvo narave in Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije) v vseh zgoraj navedenih postopkih sodeluje s strokovnim mnenjem.

Druga soglasja in mnenja

Poleg naravovarstvenih in kulturnovarstvenih pogojev, soglasij ali mnenj si je za posege v gozd oz. gozdni prostor potrebno pridobiti soglasje za poseg v gozd, za posege v vodna ali priobalna zemljišča vodno soglasje in za posege v varovalne pasove javne infrastrukture še soglasje upravljavcev gospodarske javne infrastrukture.

V primeru gradnje pomožnih kmetijskih objektov, hlevov in pastirskih koč (stanovi) v naravnem okolju narodnega parka, je v postopku pridobivanja naravovarstvenih in kulturnovarstvenih pogojev, soglasij ali mnenj treba predložiti pozitivno mnenje kmetijsko svetovalne službe, ki utemeljuje potrebnost takega objekta za opravljanje kmetijske dejavnosti v narodnem parku. Mnenje kmetijsko svetovalne službe se pridobi na pristojni enoti Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.

Dovoljenje za poseg v naravo

V posebnih primerih (npr. postavitev nove tekaške proge, ureditev novih vzletišč za jadralna padala, ureditev plezalnega vrtca, vzdrževalna dela na vodotokih, mulčenje zaraščenih površin ipd.) je treba namesto naravovarstvenega soglasja pridobiti dovoljenje za poseg v naravo, ki ga izda pristojna upravna enota.

Na kaj je treba biti še pozoren pri gradnji objektov in izvajanju posegov v prostor znotraj narodnega parka?

Vsako ravnanje, poseg ali dejavnost v narodnem parku je treba izvajati v obsegu, na način in z uporabo tehnologij, ki najmanj ogrožajo cilje narodnega parka, naravno ravnovesje, ugodno stanje rastlinskih in živalskih vrst, naravne, krajinske in kulturne vrednote v narodnem parku, kulturno dediščino in sam narodni park.

Pri gradnji novih ali nadomestnih objektov in rekonstrukciji ali obnovi obstoječih se prednostno uporablja materiale, značilne za narodni park (les in kamen), ter gradi skladno z značilnostmi kulturne dediščine v narodnem parku ter na način, ki upošteva stavbno tipologijo območja, še posebej na planinah in v starih vaških jedrih ali stavbnih gručah.

Dokumenti, priročniki in strokovne podlage v zvezi s stavbno tipologijo območja narodnega parka:

- Stavbna tipologija Zgornjega Posočja: Gradimo za jutri II – Od prepoznavanja do obnove stavbne dediščine Zgornjega Posočja (priročnik)

- Stavbna tipologija v občini Kobarid (strokovne podlage)

Stavbna tipologija vasi v Bohinju in Gorjah (sintezno poročilo)

Stavbna tipologija vasi Jereka, Koprivnik, Gorjuše (strokovne podlage)

Stavbna tipologija vasi Stara Fužina, Studor, Ribčev Laz in Ukanc (strokovne podlage)

Stavbna tipologija v občini Kranjska Gora (strokovne podlage)

Tipologija bohinjskih planin ter usmeritve za obnovo in vzdrževanje planšarskih objektov (priročnik)