Splošni pogoji udeležencev

VARNOST UDELEŽENCEV NA DAN DOGODKA TER IZJAVA O ODGOVORNOSTI

Kratek pregled navodil o odgovornosti in soodgovornosti pri aktivnostih, ki jih podpiše vsak, ki se aktivnosti udeleži:


Od udeležencev se pričakuje, da so psihofizično zdravi, da niso pod vplivom alkohola ali drugih psihotropnih sredstev. Vsi udeleženci morajo biti polnoletni, mladoletni pa morajo biti v spremstvu polnoletne osebe ali imeti s seboj potrdilo staršev ali skrbnikov, da se določene aktivnosti lahko udeležijo, hkrati pa sprejeti odgovornost in soodgovornost pri aktivnostih na dan dogodka.

Omejitve pri udeležbi na aktivnostih:
Za vsako aktivnost na dan dogodka veljajo zgornje omejitve. Aktivnost, ki se izvaja na dan dogodka niso primerne za otroke stare 4 ali manj let. Javni zavod Triglavski narodni park si pridržuje pravico do dodatnih omejitev ob izrednih vremenskih razmerah ali razmerah povezanih s trenutnimi razmerami v zvezi s COVID-19. Javni zavod Triglavski narodni park odsvetuje udeležbo na aktivnosti nosečnicam in osebam z resnimi zdravstvenimi težavami ali poškodbami. Javni zavod Triglavski narodni park si ob slabem vremenu ali drugih izrednih okoliščinah pridružuje pravico, da kadarkoli odpove ali prekine aktivnosti na dan dogodka.

Ob odpovedi aktivnosti na dan dogodka vam povrnemo vse stroške rezervacije, razen če je za posamezen izlet drugače navedeno v prijavnicah. Aktivnosti na dan dogodka potekajo od prevzema gostov na dogovorjenem mestu do zaključka izleta oz. aktivnosti na dogovorjenem mestu.

Pristojnosti za preložitev ture zaradi slabih vremenskih ali razmer povezanih z razmerami v zvezi s COVID-19 imata izključno Javni zavod Triglavski narodni park in vodnik. Laična menja udeležencev se ne upoštevajo in niso razlog za odpoved ture.

Javni zavod Triglavski narodni park ne odgovarja za poškodbe, nastale izven poteka aktivnosti na dan dogodka.

Javni zavod Triglavski narodni park ne odgovarja za poškodbe, ki so nastale v nasprotju z navedenimi določili oziroma zaradi neupoštevanja navodil vodnikov. Vsi, ki imajo kakršnekoli težave zaradi astme ali druge zdravstvene težave, morajo pred začetkom aktivnosti in izleta o tem obvestiti vodnika. Poškodbe, ki nastanejo med aktivnostjo ali programom, morajo biti takoj prijavljene vodniku.

Javni zavod Triglavski narodni park ne bo upošteval nobenih poškodb, ki so sporočene naknadno.
Aktivnost bo vodil za to usposobljen vodnik.


Oprema, ki jo mora imeti udeleženec, je oprema, ki jo predlaga vodnik in se jo posreduje v pisni obliki prijavljenemu.


V primeru kakršnekoli nesreče dovoljujem, da vodja poskrbi za primerno zdravstveno oskrbo.
Udeleženci morajo biti  zdravstveno in nezgodno zavarovani.
Udeleženci morajo biti zavarovani za primer reševanja iz gora v Sloveniji in tujini.
Javni zavod Triglavski narodni park fotografira vse udeležence aktivnosti in si s tem pridružuje pravico do uporabe fotografij za interne namene. Fotografije, ki jih posname Javni zavod Triglavskega narodnega parka, so last Javnega zavoda Triglavski narodni park. Javni zavod Triglavski narodni park ne prevzema nobene odgovornosti za izgubljene, ukradene ali poškodovane osebne predmete.

ODGOVORNOST:

S svojim podpisom na tej izjavi zase pri polni zavesti in odgovornosti ter brez prisile izjavljam sledeče:
da zase ali za svoje varovance v primeru poškodb in njihovih posledic ne bom sam ali po tretjih osebah uveljavljal zahtevkov proti Javnemu zavodu Triglavski narodni park ali proti posameznem vodniku zaradi lastne malomarnosti in s tem povzročenih poškodb na sebi, mladoletnih ali tretjih osebah.
V primeru  kakršnihkoli značajskih ali zdravstvenih posebnosti, morate to navesti zgoraj v prijavnici, v nasprotnem smatramo, da ni zdravstvenih težav.
V kolikor imate kronične bolezni, druge hujše oblike zdravstvenih težav, se glede vadbe predhodno posvetujte z zdravnikov in seboj na vadbo prinesite zdravniško potrdilo, kot dovoljenje za opravljane vadbe.

ZDRAVSTVENI PREDPISI

Udeleženci, ki imajo kakršnekoli zdravstvene težave, so odgovorni, da Javni zavod Triglavski narodni park o tem obvestijo že ob rezervaciji; če to ni bilo mogoče, pa najpozneje pred začetkom kakršnekoli aktivnosti ali programa. 

 

GDPR-VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

SPLOŠNO
Upravljavec vaših osebnih podatkov je Javni zavod Triglavski narodni park, Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled (v nadaljevanju: upravljavec) se zaveda pomembnosti varovanja osebnih podatkov, zato je to področje uskladil z Evropsko Uredbo EU 2016/679 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju GDPR).
Glavni cilj upravljavca je, da vam ponudi vrhunsko storitev in s tem doseže vaše optimalno zadovoljstvo. V ta namen upravljavec s pomočjo zbranih osebnih podatkov, ki jih posredujete, omogoča možnost boljšega informiranja o proizvodih in storitvah upravljavca.
Upravljavec obdeluje vaše osebne podatke izključno na podlagi vaše privolitve in samo za namen oziroma namene za katere ste vaše osebne podatke posredovali upravljavcu

OSEBNI PODATKI
Skladno z GDPR osebni podatek pomeni katero koli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom.
Upravljavec zbira in obdeluje izključno le tiste vaše osebne podatke, ki ste jih posredovali ob prijavi na določeno storitev oz. dejavnost (prijava na e-novice ali prijava na razpisane tečaje in ostale programe, ki jih upravljalec ponuja). Ti osebni podatki so: ime in priimek, poštna številka in kraj, telefonska številka, ime organizacije ali podjetja, rojstni datum, spol, zdravstvene posebnosti, E-poštni naslov in IP naslov.
Če posredujete podatke v imenu nekoga drugega, morate zagotoviti, da je bil ta predhodno obveščen in seznanjen s tem obvestilom o varovanju osebnih podatkov. Če ste mlajši od 16 let, osebne podatke posredujte le, če imate za to dovoljenje starša ali zakonitega zastopnika.
Upravljavec vas naproša zaradi ohranjanja ažurnosti podatkov, da sporočite vsako spremembo svojih kontaktnih podatkov.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
Upravljavec osebne podatke uporablja in obdeluje na podlagi veljavne slovenske zakonodaje in prava Evropske Unije.
Upravljavec kot upravljavec osebnih podatkov spoštuje vašo zasebnost in se zavezuje, da bo vse pridobljene osebne podatke skrbno varoval in jih brez vaše privolitve ne bo posredoval tretji osebi oziroma jih uporabil v druge namene, kot v namene, za katere so bili osebni podatki posredovani.
Osebni podatki, ki jih je upravljavec zbral od vas, se lahko prenesejo tretjim osebam, pri čemer mora biti zagotovljeno, da obstaja pravna podlaga za prenos (vaše izrecno soglasje ali zakonska določba).
Vsi vaši osebni podatki so shranjeni na varnih strežnikih upravljavca ali na varnih strežnikih podizvajalcev ali poslovnih partnerjev upravljavca (ali v varni tiskani obliki), pri čemer se pri dostopu do njih in njihovi uporabi se uporabljajo politike in standardi glede varnosti upravljavca.
Čeprav pri prenosu podatkov prek spleta ali spletne strani ni mogoče zagotoviti popolne zaščite pred kibernetskimi napadi, si upravljavec s svojimi podizvajalci in poslovnimi partnerji močno prizadeva izvajati fizične, elektronske in postopkovne zaščitne ukrepe za zaščito vaših podatkov v skladu z veljavnimi zahtevami glede varstva podatkov.
 Dostop do vaših podatkov je upravljavec omejil na tiste osebe, ki jih potrebujejo za zadevni namen.

ČAS HRAMBE OSEBNIH PODATKOV
Vaše osebne podatke hrani upravljavec le, dokler je to potrebno za namen, za katerega so bili le-ti pridobljeni, oziroma dokler je to potrebno za kateri koli drug dovoljen povezan namen (na primer, če se podatki nanašajo na obrambo zahtevka zoper upravljavca). Če se torej podatek uporablja za dva namena, ga bo upravljavec hranil dokler se ne izteče namen z daljšim rokom oziroma daljšim trajanjem, vendar pa podatka za namen, ki je potekel, upravljavec ne bo več uporabljal.
Po izpolnitvi namena se osebni podatki, ki ste jih posredovali upravljavcu izbrišejo. V kolikor osebne podatke posredujete za namen boljšega informiranja se le-ti zbirajo in obdelujejo do vašega preklica, ki ga lahko podate kadarkoli na naslov: triglavski-narodni-park@tnp.gov.si

VAŠE PRAVICE
S pisno zahtevo, poslano na e-naslov upravljavca lahko posameznik zahteva dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje oziroma omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov, ugovarja obdelavi podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim ter zahteva prenos podatkov.

Posameznik lahko dane privolitve v obdelavo osebnih podatkov kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno prekliče s pisno zahtevo, poslano na naslov upravljavca. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.
Glede uresničevanja teh pravic veljajo nekatere izjeme pri varovanju javnega interesa (npr. preprečevanje ali odkrivanje kaznivih dejanj), interesov upravljavca (npr. zagotavljanje varovanja zaupnosti) ali pravic in svoboščin drugih. Če boste uveljavljali katerokoli od teh pravic, bo upravljavec preveril vašo upravičenost in odgovoril brez nepotrebnega odlašanja, vendar najpozneje v mesecu dni. V zapletenih primerih ali ob prejetju velikega števila zahtev, se lahko ta rok podaljša za nadaljnja dva meseca, o čemer vas bo upravljavec obvestil.
Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS, če meni, da se njegovi osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

UPRAVLJAVEC
Upravljavec vaših osebnih podatkov je Javni zavod Triglavski narodni park, Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled